3.5. Nástroj Štětec

Obrázek 11.13. Paintbrush

Paintbrush

Štětec slouží k malování stop s prolnutým okrajem. Všechny tahy štětcem jsou kresleny aktuální stopou.

3.5.1. Aktivace nástroje

  • Nástroj Štětec lze vyvolat z nabídky obrázku volbou: Nástroje/ Kreslící nástroje/ Štětec.

  • Štětec lze také vyvolat kliknutím na jeho ikonu v Panelu níástrojů:

3.5.2. Modifikační klávesy (výchozí)

Zkratka

Stisknutí klávesy P přepne aktivní nástroj na Štětec.

Ctrl

Ctrl změní Štětec na Barevnou pipetu.

Shift

Shift přepne štětec do režimu kreslení rovných čar. Podržení klávesy Shift během klikání levým tlačítkem myši vytvoří rovnou čáru. Další klikání vytváří další a další rovné čáry, vždy vycházející z konce čáry předchozí.

3.5.3. Volby

[Poznámka] Poznámka

Přehled voleb společných pro řadu nástrojů typu štětce viz Přehled nástrojů typu štětce.

Přehled

Dostupné volby nástroje Štětec jsou dostupné po dvojitém kliknutí na jeho ikonu v Panelu nástrojů.

Krytí

Posuvník Krytí na stavuje průhlednost malby. Vyšší krytí znamená méně průhlednou malbu a naopak.

[Poznámka] Poznámka

V kapitole Nástroj štětec jsou popsány volby společné pro všechny nástroje typu štětce.

Režim

Rozbalovací nabídka Režim obsahuje řadu možných režimů pro aplikaci malby. Jejich seznam a vysvětlení najdete ve Slovníku pojmů.

Stopa

Zobrazuje aktivní stopu. Kliknutím na ikonu stopy se otevře dialog pro výběr stopy.

Přechod

Rozbalovací nabídka Přechod umožňuje zvolit přechod použitý v případě aktivace volby Použít barvu z přechodu. Aktivací volby Obrátit lze tento přechod převrátit.

Postupný

Je-li aktivní volba Postupný , zvyšuje se krytí barvy vždy, když štětec přejde znovu přes stejné místo. Krytí však nemůže přesáhnout kryvost použité barvy. Více se o tomto režimu dozvíte ve Slovníku pojmů.

Citlivost na tlak

Citlivost na tlak nastavuje chování při používání vstupních zařízení citlivých na tlak, například grafických tabletů.

  • Krytí: Krytí se mění v závislosti na tlaku.

  • Tvrdost: Tvrdost kreslení závisí na tlaku..

  • Velikost: Velikost stopy závisí na tlaku.

  • Barva: GIMP používá barvy z aktivního přechodu v závislosti na tlaku.

Doběh

Tato volba zapříčiní, že se stopa štětce po určité vzdálenosti postupně vytratí. Po uplynutí vzdálenosti nastavené v poli Délka se stopa stane postupně průhlednou až dočista zmizí.

Použít barvu z přechodu

Místo barvy popředí a pozadí se použije barva z aktivního přechodu.

Přechod je vykreslen směrem dopředu. V zadané vzdálenosti se vykreslí všechny barvy z přechodu.

Opakování

Pilová vlna : vykreslí přechod opakovaně. Po každém uplynutí nastavené vzdálenosti se přechod začne vykreslovat od začátku.

Trojúhelníková vlna : vykreslí přechod opakovaně. Po každém uplynutí nastavené vzdálenosti se přechod obrátí a vykreslí v opačném směru. Po dalším uplynutí nastavené vzdálenosti se obrátí do původního směru atd.