2.3. Difuminat gaussià

2.3.1. Panoràmica

Figura 17.9. Exemple del filtre Difuminat gaussià

Exemple del filtre Difuminat gaussià

Original

Exemple del filtre Difuminat gaussià

Aplicació del difuminat


Aquest filtre actua sobre cada píxel de la capa activa o selecció, establint el seu valor a la mitjana dels valors dels píxels presents en un radi definit en el diàleg. Com més gran sigui el valor, més gran serà el difuminat. El difuminat es pot establir per anar en una direcció, feu clic al botó cadena per trencar-la i modificar-ne el radi. El GIMP suporta dos tipus de difuminat gaussià: IIR, és molt adequat per a imatges o fotos escanejades, que tenen transicions de color suaus; i el RLE, molt adequat per imatges generades per ordinador que tenen transicions de color abruptes.

2.3.2. Activa el filtre

You can find this filter in the image menu under FiltersBlurGaussian Blur…

2.3.3. Opcions

Figura 17.10. Paràmetres del filtre Gaussià

Paràmetres del filtre Gaussià

Radi de difuminat

Aquí s'especifica la intensitat del difuminat. En alterar el radi horitzontal i el radi vertical, es pot aconseguir un efecte de difuminat cinètic. Podeu triar la unitat de mesura a la llista desplegable.

Mètode de difuminat
IIR

IIR significa Resposta d'Impuls Infinit. Aquest mètode és adequat per radis grans i per imatges que no són generades per ordinador.

RLE

RLE significa Run Length Encoding, és adequat per imatges generades per ordinador o aquelles amb grans àrees d'intensitat constant.