3. Παραρτήματα

Σημειώσεις XML

Αναγνωριστικά (ID's)

Τα αναγνωριστικά, που ταυτοποιούν τις εντολές και χρησιμοποιούνται πατώντας το πλήκτρο F1 στη διεπαφή του GIMP. είναι στο https://git.gnome.org/browse/gimp/tree/app/widgets/gimphelp-ids.h

Παραδείγματα ετικετών XML

διαδικασία: στο using/web.xml.

πίνακας: στο toolbox/tools-painting.xml.

καταχώριση προγραμμάτων: στο using/script-fu-tutorial.xml.

τμηματικός κατάλογος: στο dialogs/path-dialog.xml για έναν κατάλογο n στηλών.

Γονικά και θυγατρικά

Εδώ είναι ένα διάγραμμα που χρησιμοποιείται συχνά.