2. Image Structure Related Dialogs

2.1. Dialog vrstvy

Obrázek 12.1.


Dialog vrstvy je hlavní rozhraní pro úpravy a správu vrstev. Vrstvy si můžete představit jako několik na sobě položených fólií nebo šaty na vašem těle. vrstvy umožňují sestavit obrázek z několika částí, které lze navzájem nezávisle upravovat. Vrstvy jsou poskládány na sobě. Spodní vrstva tvoří pozadí obrázku, části v popředí obrázku jsou umístěny ve vrstvách výše.

2.1.1. Aktivace dialogu

Dialog Vrstvy lze vyvolat několika způsoby:

  • z nabídky Panelu nástrojů: Soubor Dialogy Vrstvy

  • z nabídky obrázku: Dialogy/ Vrstvy

  • z nabídky jiného dialogu Přidat kartu Vrstvy

  • nebo (ve výchozím nastavení) klávesovou zkratkou Ctrl-L

2.1.2. Použití dialogu Vrstvy

Přehled

Každá vrstva je v dialogu zobrazena v podobě náhledu. Pokud je obrázek tvořen více vrstvami, jsou tyto zobrazeny v seznamu. Vrstva v seznamu nahoře je v obrázku viditelná jako první, vrstva v seznamu dole je viditelná jako poslední (pozadí obrázku). Nad seznamem jsou zobrazeny vlastnosti a ovládací prvky vztahující se k aktivní vrstvě. Pod seznamem jsou tlačítka poskytující přístup k základním operacím s vrstvami. Kliknutím pravého tlačítka myši na náhled vrstvy se otevře kontextová nabídka.

Atributy vrstev

Každá vrstva je v seznamu zobrazena spolu se svými atributy. Hlavním atributem je jméno vrstvy. To můžete změnit dvojitým poklepáním myší na jméno nebo náhled vrstvy. Před náhledem je zobrazena ikona oka . Klikáním na tuto ikonu se přepíná viditelnost vrstvy. (Kliknutí spolu s klávesou Shift dočasně skryje všechny ostatní vrstvy.) Další ikona, představující řetěz , umožňuje seskupovat vrstvy pro operace nad více než jednou vrstvou současně (například pomocí nástroje Přesun).

[Tip] Tip

V případě animačních vrstev (GIF nebo MNG) lze jméno vrstvy využít k nastavení určitých parametrů: Jméno_vrstvy (zpoždění v milisekundách) (kombinační režim), například Políčko-1 (100 ms) (replace). Zpoždění určuje dobu, po kterou je vrstva v animaci viditelná. Kombinační režim určuje, zda má vrstva předchozí vrstvu nahradit (replace) nebo se sní zkombinovat (combine).

Vlastnosti vrstev

Nad seznamem vrstev jsou ovládací prvky umožňující nastavit některé vlastnosti aktivní vrstvy. Aktivní je ta vrstva, která je barevně zvýrazněna. Mezi zmiňované vlastnosti patří: "Režim", "Zachovat průhlednost" a "Krytí".

Režim

Obrázek 12.2. Režim

Režim

Režim vrstvy určuje způsob, jakým vrstva interaguje s ostatními vrstvami. Z rozbalovací nabídky můžete vybrat některý z řady režimu podporovaných Gimpem. Režimy vrstev jsou popsány ve Slovníčku.

Zachovat průhlednost

Obrázek 12.3. Zachovat průhlednost

Zachovat průhlednost

Pokud aktivujete tuto volbu, budou průhledné oblasti vrstvy zachovávány i v případě, že zvolíte volbu Vyplnit průhledné oblasti nástroje Plechovka.

Krytí

Obrázek 12.4. Krytí

Krytí

Tento posuvník ovládá kryvost vrstvy jako celku a tedy její průhlednost. Je-li krytí nastaveno na 0, je vrstva zcela neviditelná. Nepleťte však tuto vlastnost s maskami vrstev, které nastavují průhlednost pro jednotlivé pixely.

Správa vrstev

Pod seznamem vrstev jsou umístěna tlačítka umožňující provádět základní operace s vrstvami.

FIXME:

FIXME:

Nová vrstva

umožňuje vytvořit novou vrstvu. Otevře se dialog, ve kterém můžete zadat Název vrstvy, případně změnit výchozí Šířku a Výšku vrstvy a zvolit Typ vyplňování vrstvy, tedy pozadí nově vytvářené vrstvy.

Vrstvu výš

Stisknutím tohoto tlačítka můžete aktivní vrstvu přesunout v seznamu i obrázku o jeden stupeň výše. Podržíte-li u toho klávesu Shift, přesune se vrstva úplně nahoru.

Vrstvu níž

Stisknutím tohoto tlačítka můžete aktivní vrstvu přesunout v seznamu i obrázku o jeden stupeň níže. Podržíte-li u toho klávesu Shift, přesune se vrstva úplně dolů.

[Tip] Tip

Aby se vrstva přesunula úplně dolů, může být zapotřebí přidat vrstvě pozadí alfa kanál. Učiníte tak kliknutím pravým tlačítkem myši na vrstvu pozadí a volbou Přidat alfa kanál z kontextové nabídky.

Duplikovat vrstvu

umožňuje vytvořit kopii aktivní vrstvy. Ke jménu vrstvy je připojeno číslo.

Ukotvit vrstvu

Pokud je aktivní vrstva dočasnou vrstvou (plovoucím výběrem), což je znázorněno ikonou , umožňuje toto tlačítko její ukotvení k předcházející aktivní vrstvě.

Odstranit vrstvu

umožňuje smazat aktivní vrstvu.

2.1.3. Masky vrstev

Obrázek 12.5. Dialog add mask

Dialog add mask

Přehled

Maska průhlednosti lze přidak ke každé vrstvě. Nazývá se maska vrstvy. Maska vrstvy má stejné rozměry a obsahuje stejný počet pixelů jako vrstva, ke které patří. Každý pixel masky tak lze přiřadit pixelu vrstvy na stejné pozici. Maska sestává z pixelů ve škále šedi, s hodnotami v rozmezí 0 až 255. Pixely s nulovou hodnotou se zobrazují černě a spřažený pixel činí zcela průhledným. Pixely s hodnotou 255 se zobrazují bíle a jejich spřažený pixel je neprůhledný (respektive jeho průhlednost je dána pouze jeho vlastním alfa kanálem).

Masku vrstvy lze vytvořit kliknutím pravým tlačítkem myši na vrstvu v dialogu Vrstvy a volbou Přidat masku vrstvy z kontextové nabídky. Pokud je příkaz zašedlý, zvolte nejprve Přidat alfa kanál ze stejné nabídky. Objeví se dialog, ve kterém lze inicializovat obsah masky:

  • Bílá: maska je bez účinku, všechny pixely zůstanou plně viditelné.

  • Černá: maska způsobí úplnou průhlednost vrstvy, která se tak stane neviditelnou.

  • Přenést alfa kanál vrstvy: maska se inicializuje podle alfa kanálu vrstvy. Průhlednost z alfa kanálu je odstraněna a nahrazena maskou.

  • Výběr: maska se inicializuje podle výběru. Vybrané oblasti jsou v masce reprezentovány bílou barvou, zůstanou tak viditelné. Zbytek se stane neviditelným.

  • Kopie vrstvy v odstínech šedi: maska se inicializuje podle hodnot pixelů vrstvy.

Vytvořená maska je viditelná jako náhled napravo od náhledu vrstvy. Kliknutím na náhled vrstvy či na náhled masky lze přepínat mezi úpravami masky či vrstvy. Aktivní náhled je bíle orámován. Kliknutím do náhledu masky s podržením modifikačních kláves Ctrl-Alt se v okně obrázku zobrazí obsah masky místo obsahu vrstvy ovlivněného maskou. V takovém případě je zeleně orámován.