Kapitola 2. Fire up the GIMP

Obsah

1. Použití GIMP
1.1. Známé platformy
1.2. Jazykové verze
1.3. Parametry na příkazové řádce
2. První spuštění Gimpu

1. Použití GIMP

GIMP se nejčastěji spouští poklepáním na ikonu (pokud ji váš systém obsahuje) nebo z příkazové řádky příkazem gimp. Máte-li v systému více verzí GIMPu, může být nutné pro spuštění nejnovější verze použít příkaz gimp-2.2. Pokud příkaz doplníte o seznam obrazových souborů, GIMP je při spuštění automaticky otevře. Soubory ale samozřejmě můžete otevírat i později z běžícího GIMPu.

Ve většině operačních systémů je možné obrazové soubory s GIMPem asociovat, takže se při poklepání automaticky otevírají právě v GIMPu.

[Tip] Tip

Aby se určitý typ souborů v GIMPu automaticky otevíral, měl by být asociován s doplňkovým programem gimp-remote (gimp-win-remote v systému Windows), nikoliv přímo s GIMPem. Pokud GIMP při spuštění gimp-remote ještě neběží, spustí se a obrázek se v něm otevře. Jinak se obrázek otevře v již běžícím GIMPu.

1.1. Známé platformy

GIMP je rastrový editor s podporou největšího množství nejrůznějších platforem. Systémy, na kterých je úspěšně používán, zahrnují

GNU/Linux™, Apple Mac OS X (Darwin)™, Microsoft Windows 95, 98, Me, XP, NT4, 2000™, OpenBSD™, NetBSD™, FreeBSD™, Solaris™, SunOS™, AIX™, HP-UX™, Tru64™, Digital UNIX™, OSF/1™, IRIX™, OS/2a BeOS™.

Vzhledem k dostupnosti zdrojového kódu lze GIMP v případě potřeby snadno portovat i na další operační systémy.

1.2. Jazykové verze

GIMP je přeložen do několika desítek světových jazyků včetně češtiny a slovenštiny. Překlady jsou přímo součástí GIMPu, není je třeba dodatečně stahovat. Pokud je vše, jak má být, GIMP si sám zjistí jazyk systému a spustí se automaticky v příslušném jazyce, tedy v českém systému česky. Na některých počítačích to ale nemusí správně fungovat, nebo budete možná chtít spustit GIMP v jiném než v právě nastaveném systémovém jazyku. To lze udělat následujícím způsobem:

Linux

V Linuxu: spusťte GIMP z konzole příkazem LANGUAGE=cs gimp nebo LANG=cs_CZ gimp. Pokud chcete spustit GIMP v jiném jazyce než češtině, můžete zaměnit řetězec cs za jiný, např.: en (angličtina), fr (francouzština), de (němčina), sk (slovenština) atd.; případně řetězec cs_CZ za např.: en_US (americká angličtina), fr_FR (francouzština), de_DE (němčina), sk_SK (slovenština) atd. Všimněte si, že v případě použití proměnné LANGUAGE stačí použít dvoupísmenný kód jazyka, zatímco v případě použití proměnné LANG, musíte použít celý název odpovídající locale.

Windows XP

Ve Windows XP: Ovládací panely/Systém/Upřesnit/Proměnné prostředí/Systémové proměnné/Nová -- Název proměnné LANG, Hodnota cs (či jiný jazykový kód).

Apple Mac OS X

Předvolby systému, klepněte na ikonu Národní volby a v oddílu Jazyk nastavte požadovaný jazyk na první pozici v seznamu.

1.3. Parametry na příkazové řádce

Za běžných okolností není třeba GIMPu při startu předávat žádné parametry, ale některé parametry mohou být přeci jen občas užitečné. Následující seznam není úplný. Kompletní seznam můžete získat v terminálu na unixových systémech příkazem man gimp.

-h, --help

Zobrazí seznam možných parametrů.

-v, --version

Zobrazí verzi GIMPu.

--verbose

Při startu GIMPu zobrazí podrobné informace.

-d, --no-data

Spustí GIMP, ale nenahraje vzorky, přechody, palety ani štětce. To je užitečné v neinteraktivních situacích, pokud je potřeba minimalizovat dobu nutnou ke spuštění GIMPu.

--display display

Použije určený X displej (neplatí pro GIMP ve Windows).

-s, --no-splash

Při startu GIMPu nezobrazí úvodní obrazovku.

--session name

Pro relaci použije jiný sessionrc soubor. Zadané jméno (name) je připojeno k implicitnímu jménu sessionrc.

-g, --gimprc gimprc

Načte se alternativní soubor gimprc. se záznamy o předvolbách GIMPu. To je užitečné například v situacích, kdy se změnily cesty k zásuvným modulům či hardwarové specifikace.

-c, --console-messages

Chyby a varování nebudou oznamovány v dialogových oknech, ale vypsány na konzoli.

-b, --batch commands

Provede příkazy (uvedené na místě commands) v dávkovém režimu. Pokud je jako příkaz uveden řetězec -, budou se příkazy číst ze standardního vstupu.