5.3. Nástroj úrovně

The Level tool provides features similar to the Histogram tool but can also change the intensity range of the active layer or selection.

5.3.1. Aktivace nástroje

Nástroj Úrovně lze vyvolat z nabídky obrázku následujícím způsobem: Nástroje/ Nástroje barev/ Úrovně.

5.3.2. Volby

Obrázek 11.26. Level tool options

Level tool options

Kanál

V rozbalovací nabídce Kanál můžete zvolit kanál, který má být nástrojem upraven. Jas mění jas všech pixelů v obrázku, barevné kanály mění sytost. Alfa kanál pracuje s průhledností. Obnovit kanál ruší změny ve zvoleném kanálu.

Vstupní úrovně

Většinu plochy zde zabírá grafické znázornění obsahu tmavých, středních a světlých tónů v obrázku (histogram). Na vodorovné ose jsou tyto úrovně vyneseny od 0 (černá) až po 255 (bílá). Množství pixelů dané úrovně je vyneseno na kolmé ose. Plocha křivky reprezentuje všechny pixely v obrázku pro zvolený kanál. Dobře vyvážený je obrázek s úrovněmi (tóny) rozloženými v celém rozsahu. Obrázek s posunem do modra by měl histogram červeného a modrého kanálu posunut doleva, což znamená, že v červené a modré barvě chybí světlé tóny.

Úrovně lze upravovat třemi způsoby:

  • Tři posuvné trojúhelníky, černý pro tmavé, šedý pro střední (též známý jako hodnota gama) a bílý pro světlé tóny.

  • Dvě kapátka: levým vyberte nejtmavší a pravým nejsvětlejší barvu v obrázku. K nalezení těchto barev můžete použít zobrazení/Informační okno (karta Kurzor).

  • Tři vstupní pole, do kterých můžete hodnoty zadat přímo.

Výstupní úrovně

Výstupní úrovně umožňují manuálně zvolit výstupní rozsah úrovní. Hodnoty můžete zadávat přímo do vstupních polí nebo použít posuvné trojúhelníčky.

Všechny kanály

Otevřít: Stisknutím tohoto tlačítka můžete nahrát nastavení úrovní ze souboru.

Uložit: Umožňuje uložit nastavení úrovní do souboru, odkud ho můžete později znovu nahrát.

Automaticky: Provede automatické nastavení úrovní.

Tři kapátka nastavují tři body na šedé škále. Všechny úrovně pod černým bodem jsou černé, všechny nad bílým bodem bílé. Šedý bod, který musí být mezi nimi, určuje střední šedou. Všechny odstíny šedé jsou vypočteny z těchto tří bodů.

Náhled

Je-li zaškrtnuta volba Náhled, změny v nastavení úrovní se interaktivně promítají přímo do obrázku.

Volby nástroje Křivky

Ačkoliv tento nástroj není ve výchozím nastavení dostupný z Panelu nástrojů, má vlastní dialog Volby nástrojů. Jsou v něm následující volby:

Měřítko histogramu

Přepíná mezi lineárním a logaritmickým měřítkem histogramu.

Průměrný vzorek

Nastavuje poloměr oblasti, ze které se odebírá vzorek barvy.