2. Sløringsfilter

2.1. Innleiing til sløringsfiltra

Figur 15.2. Originalbiletet

Originalbiletet

Alle filtra i denne kategorien slører biletet, eller deler av det, på ein eller annan måte. Dersom det er ei markering i biletet, vil sløringa bare påverke denne. Det hender likevel av og til at det blir litt fargelekkasje over i det umarkerte området. For å gi eit inntrykk av kva dei ulike filtra gjer, vil vi vise korleis dei verkar på det viste originalbiletet. Desse eksempla er meint som eit kort oversyn over kva dei ulike filtra kan gjere. Det er sjølvsagt uråd å vise alle moglege innstillingar for alle filtra.

Figur 15.3. Gaussisk sløring (radius 10)

Gaussisk sløring (radius 10)

Dette er kanskje det mest brukte sløringsfilteret. Det bruker enkel matematikk og er såleis nokså raskt, med ganske brukbare resultat.

Figur 15.4. Enkel sløring

Enkel sløring

Dersom du ønskjer å sløre biletet litegrann for å gjere det mjukar, kan dette filteret vere brukbart. I GIMP 2.2 arbeider dette filteret automatisk, utan å bruke dialog for innstillingar. i GIMP 2.0 kjem det fram ein dialog der du kan bestemma kor mange gonger prosessen skal utførast.

Figur 15.5. Selektiv gaussisk sløring

Selektiv gaussisk sløring

Dette filteret gir deg høve til å setje ein grenseverdi slik at bare like pikslar eller pikslar som liknar på kvarandre blir sløra. Dette kan vere nyttig for å redusera korn i biletet og likevel bevara skarpe kantar. Legg merke til at korninga i bakgrunnen er redusert.

Figur 15.6. Pikseliser

Pikseliser

Dette filteret omformar biletet til større eller mindre kvadratiske biletpunkt. Dette filteret liknar på filteret oljemaling i gruppa for artistiske filter, men med kvadratiske pikslar i staden for uregelmessige dråpar.

[Notat] Notat

Denne effekten er nærare forklart i [BACH04] som “Abraham Lincoln Effekt”.

Figur 15.7. Fartssløring

Fartssløring

Dette filteret slører i ein bestemt retning ved kvart punkt slik at du kan gi ei kjensle av anten lineær, radiell (zoom) eller roterande rørsle.

Filteret Slør flisfugene er eigentleg ei gaussisk sløring, men brettar rundt hjørna på biletet for å gjere kantane mindre synlege når du lagar eit mønster ved å legge fleire biletkopiar side om side.

[Notat] Notat

Slør flisfugene er eigentleg eit Script-Fu skript som kallar opp programtillegget for gaussisk sløring.