Kapittel 15. Filter

Innholdsfortegnelse

1. Innføring i digitale filter
1.1. Førehandsvising
2. Sløringsfilter
2.1. Innleiing til sløringsfiltra
2.2. Sløring
2.3. Gaussisk sløring
2.4. Selektiv gaussisk sløring
2.5. Fartssløring
2.6. Slør flisfugene
3. Fargefiltra
3.1. Innleiing til fargefiltra
3.2. Tilpass FG-BG
3.3. Alien Map 2
3.4. Bytt fargar
3.5. Fargerotasjon
3.6. Fargekopling
3.7. Fargelegg frå mal
3.8. Fargeovergangskart
3.9. Kanalmiksar
3.10. Fargelegg
3.11. Farge til alfa
3.12. Separer
3.13. Kombiner
3.14. Filterpakke
3.15. TV-filter
3.16. Maks RGB
3.17. Retinex
3.18. Halvutflating
3.19. Palettutglatting
3.20. Inverter verdiar
4. Støyfilter
4.1. Innleiing til støyfiltra
4.2. Strø RGB
4.3. Fargeplukk
4.4. Strø HSV
4.5. Smelt
4.6. Sprei
5. Konturfilter
5.1. Innleiing
5.2. Gaussiske kantfinning
5.3. Kantar
5.4. Neon
5.5. Sobelrelieff
6. Forbetringar
6.1. Innleiing
6.2. Fjern annakvar linje
6.3. Støvfjernar
6.4. Fjern striper
6.5. NL-filteret
6.6. Gjer skarpare
6.7. Uskarpmaske
7. Generiske filter
7.1. Generiske filter, innleiing
7.2. Konturutjamningsmatrise
7.3. Utvid
7.4. Erodér
8. Glaseffektfilter
8.1. Glaseffektfiltra, innleiing
8.2. Legg til linseeffekt
8.3. Glasfliser
9. Lyseffektar
9.1. Innleiing til lyseffektar
9.2. Linserefleks
9.3. G-refleks
9.4. Lyseffektar
9.5. Lysglimt
9.6. Supernova
10. Forvrengningsfilter
10.1. Innleiing til forvrengningsfiltra
10.2. Persienne
10.3. Bøy
10.4. Relieff
10.5. Interaktiv deformasjon
10.6. Mosaikk
10.7. Eselører
10.8. Polarkoordinat
10.9. Krusning
10.10. Skift
10.11. Avistrykk
10.12. Video
10.13. Verdiutbreiing
10.14. Bølgjer
10.15. Vind
11. Artistiske filter
11.1. Innleiing til dei artistiske filtra
11.2. Lerret
11.3. Teikneserie
11.4. Kubisme
11.5. GIMPressionist
11.6. GIMPressionist - Retningskartbehandlaren
11.7. GIMPressionist - Storleiksbehandlaren
11.8. Oljemaling
11.9. Fotokopi
12. Avbildingsfilter
12.1. Innleiing til avbildingsfiltra
12.2. Biletpunktkopling
12.3. Forskyving
12.4. Fraktal
12.5. Illusjon
12.6. Lag saumlause
12.7. Avbild på objekt
12.8. Papirfliser
12.9. Små fliser
12.10. Flislegg
12.11. Dekaler
12.12. Van Gogh (LIC)
13. Teiknefiltra
13.1. Innleiing til teiknefiltra
13.2. Plasma
13.3. Massiv støy
13.4. Flamme
13.5. IFS-Fraktal
13.6. Diffraksjonsmønster
13.7. CML-utforskar
13.8. Rutenett
13.9. Labyrint
13.10. Puslespel
13.11. Qbist
13.12. Sjakkbrett
13.13. Sinus
13.14. Fraktalutforskaren
13.15. Gfig
13.16. Kuledesigner
14. Kombineringsfiltra
14.1. Innleiing til kombinérfiltra
14.2. Djupfletting
14.3. Film
15. Animasjonsfiltra
15.1. Optimer
15.2. Spel av animasjonen
16. Filter for nettsider

1. Innføring i digitale filter

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1984 $ 2007-05-04 KoSt

Filter er ulike former for verktøy som gjer større eller mindre forandringar i biletet, eller deler av det, ved hjelp av matematiske uttrykk. I GIMP finst det ein heil del filter som kan brukast for å laga nesten uendeleg mange effektar. Dette kapitlet forklarer desse filtra og viser også ein del eksempel på korleis dei kan brukast.

Som du vil oppdaga, er denne delen av handboka ikkje ferdigskrive. Mange av filtra er svært kompliserte reint matematisk, samstundes som ikkje alle utviklarane har vore like flinke til å dokumentere eigenskapane til filtra.

Filtra er delt opp i fleire kategoriar:

Uferdige filteromtaler:

  • Animasjon

  • Nettsider

1.1. Førehandsvising

Dei fleste av filtra har ei førehandsvising slik at du kan sjå verknaden av filteret før du eventuelt overfører det til biletet. (Dette er avhengig av at valet “Førehandsvising” er aktivisert).

Figur 15.1. Menyen for førehandsvising

Menyen for førehandsvising

Dersom du høgreklikkar på førehandsvisinga, vil det dukka opp ein meny der du kan bestemma korleis gjennomsiktige område skal visast.