4.4. Å komprimere bilete

Figur 3.17. Eksempel på lagring i jpeg

Eksempel på lagring i jpeg

Dersom du har bilete som tek opp mykje plass på harddisken, kan du redusera filstorleiken utan å endra biletstorleiken. Dette gjer du ved å komprimera biletet. Det beste resultatet får du ved å komprimera i JPG-formatet. Sjølv om biletet originalt er lagra i dette formatet, kan du som oftast komprimera det litt ekstra utan at det går nemnande ut over kvaliteten. Dette fordi JPG-formatet brukar ein metode der du sjølv kan bestemma kor mykje biletet skal komprimerast og såleis også ha kontroll over kvaliteten. Tommelfingerregelen er at dess meir biletet vert komprimert dess fleire detaljar forsvinn i biletet. Ver også klar over at for kvar gong biletet vert lagra i komprimert JPG-format vert kvaliteten noko redusert. Som oftast vil det difor vera lurt å ha ein ukomprimert kopi på lager.

Bilete vert lagra og lasta inn som .XCF-filer. Biletet ditt er altså lasta inn som XCF. I GIMP kan du velja mellom Overskriv biletnamn.jpg eller FilEksporter som for å opna dialogvindauget «Eksporter bilete».

Figur 3.18. Dialogvindauget «Eksporter»

Dialogvindauget «Eksporter»

The dialog opens with the file name already typed in the Name box, with the default .png extension. Delete the existing extension and type JPG instead, and GIMP will determine the file type from the file extension. Use the file extension list, marked with red in the figure above, to see the types supported by GIMP. The supported extensions change depending on your installed libraries. If GIMP complains, or if «JPEG» is disabled in the list of extensions, cancel and step through Del 4.7, «Å forandra biletmodus». Once you have done this, click Export. This opens the «Export Image as JPEG» dialog that contains the Quality control.

I dialogvindauget for å lagra som jpeg, kan du bruka dei førehandssette verdiane for å redusera filstorleiken utan at det går nemnande ut over biletkvaliteten. Dette er den enklaste og raskaste måten å gjera det på.

Figur 3.19. Eksempel med moderat kompressjon

Eksempel med moderat kompressjon

Kvalitet: 90 (standard); Filstorleik: 33,7 Kilobyte

Eksempel med moderat kompressjon

Kvalitet: 75; Filstorleik: 20,1 Kilobyte


Du kan redusera biletkvaliteten for å gjera biletet mindre, men du bør sikra deg at det er kryssa av for «Førehandsvis i biletvindauget» slik at du kan ha eit auga med kvaliteten. Kvaliteten 10 gjev eit svært dårleg bilete som tek liten diskplass. Ein kvalitet sett til 75 gjev eit brukbart resultat med ein kraftig redusert filstorleik i høve til originalbiletet og vert raskare å lasta ned frå nettet. Kvaliteten er akseptabel for den tenkte bruken.

Her er det same biletet med ulike grader av komprimering:

Figur 3.20. Eksempel med sterk kompressjon

Eksempel med sterk kompressjon

Kvalitet: 10; Filstorleik: 3,4 Kilobyte

Eksempel med sterk kompressjon

Kvalitet: 40; Filstorleik: 9,3 Kilobyte


Figur 3.21. Eksempel med moderat kompressjon

Eksempel med moderat kompressjon

Kvalitet: 70; Filstorleik: 15,2 Kilobyte

Eksempel med moderat kompressjon

Kvalitet: 100; Filstorleik: 72,6 Kilobyte