2.3. Dokování dialogů

2.3.1. Dokovací proužek

GIMP verze 2 je nesmírně flexibilní, co se týče uspořádání dialogových oken na obrazovce. Můžete mít každý dialog v samostatném okně, ale také spojit do jednoho nebo několika málo oken za pomocí doků. Dok je okno, které drží pohromadě několik trvalých dialogů (např. Vrstvy, Stopy, Volby nástrojů atd.). Doky ovšem nemohou obsahovat okna obrázků – každý otevřený obrázek má vždy své samostatné okno (nebo okna). Doky nemohou obsahovat ani dočasné dialogy (např. Předvolby nebo Vytvoření nového obrázku atd.)

Obrázek 3.4. Dok se zvýrazněným dokovacím proužkem.

Dok se zvýrazněným dokovacím proužkem.

Každý dok má sadu dokovacích proužků (viz předchozí ilustrace). Jedná se o tenké a velmi nenápadné proužky, které je snadno přehlédnout. Většina lidí si jich nevšimne, doku jim je někdo neukáže.

2.3.2. Tažné oblasti

Každý dokovatelný dialog má tzv. tažnou oblast zvýrazněnou na připojené ilustraci. Tato oblast obsahuje i název dialogu. Pokud je nad ní kurzor myši, změní se na symbol ruky. Chcete-li nějaký dialog přidat do doku, klikněte na tažnou oblast a přetáhněte ji na dokovací proužek libovolného doku.

Obrázek 3.5. Dok se zvýrazněnou tažnou oblastí.

Dok se zvýrazněnou tažnou oblastí.

You can drag more than one dialog onto the same docking bar. If you do, they will turn into tabs, represented by iconic symbols at the top. Clicking on the tab handle will bring a tab to the front, so that you can interact with it.

2.3.3. Seznam obrázků

Některé doky obsahují seznam obrázků: nabídku obsahující seznam všech obrázků otevřených v Gimpu a zobrazující jméno obrázku, o kterém dok právě zobrazuje informace. Pomocí seznamu obrázků můžete zvolit jiný obrázek. Pokud je stisknuto tlačítko Automaticky, ukazuje seznam vždy jméno aktivního obrázku, na kterém pracujete (a příslušné dialogy informace o něm).

Obrázek 3.6. Dok se zvýrazněným seznamem obrázků.

Dok se zvýrazněným seznamem obrázků.

Dok „Vrstvy, kanály a cesty“ má seznam obrázků ve výchozím nastavení zapnut, ostatní doky nikoliv. Seznam obrázků ale vždy můžete k doku přidat nebo opět odebrat. Učiníte tak pomocí položky Zobrazovat výběr obrázku v nabídce karty, jak je popsáno níže. (Výjimkou je dok, který obsahuje Panel nástrojů. Tomu seznam obrázků přidat nelze.)

2.3.4. Nabídka karty

Obrázek 3.7. Dialog v doku se zvýrazněným tlačítkem nabídky karty.

Dialog v doku se zvýrazněným tlačítkem nabídky karty.

Obrázek 3.8. Nabídka karty dialogu Vrstvy.

Nabídka karty dialogu Vrstvy.

Nabídka karty umožňuje zadávat následující příkazy:

Kontextová nabídka

První položkou v každé nabídce karty je položka, která se otvírá do kontextové nabídky příslušného dialogu. Ta nabízí příkazy a operace specifické pro daný typ dialogu. Například kontextová nabídka dialogu Vzorky obsahuje sadu operací pro práci se vzorky.

Přidat kartu

Tato položka se otvírá do podnabídky umožňující přidat některý z mnoha dokovatelných dialogů jako novou kartu.

Zavřít kartu

Tato položka zavře dialog. Zavření posledního dialogu v doku způsobí zavření celého dialogu. Volba této položky má stejný účinek jako stisknutí tlačítka Zavřít kartu.

Odpojit kartu

Volbou tohoto příkazu odpojíte dialog z doku, čímž se vytvoří nový dok obsahující jen právě odpojenou kartu. Stejného výsledku dosáhnete přetažením karty ven z dialogu a uvolněním kdekoliv mimo dok.

Velikost náhledu

Obrázek 3.9. Podnabídka Velikost náhledu nabídky karty.

Podnabídka Velikost náhledu nabídky karty.

Mnoho dialogů (ne ale všechny) mají v nabídce karty podnabídku Velikost náhledu. která obsahuje možné volby velikosti náhledů položek v dialogu. Například dialog Stopy obsahuje ukázky všech stop, Velikost náhledu určuje, jak velké tyto obrázky budou. Výchozí nastavení je Střední.

Styl karty

Obrázek 3.10. Podnabídka Styl karty nabídky karty.

Podnabídka Styl karty nabídky karty.

Tato položka je dostupná tehdy, pokud je v jednom doku více dialogů. Otevírá se do podnabídky umožňující nastavit vzhled karet pro přepínání mezi dialogy. Možností je pět, ale všechny nejsou dostupné pro všechny dialogy:

Ikona

Karta bude obsahovat ikonu představující daný dialog.

Aktuální stav

Tato volba je dostupná pouze pro dialogy, které umožňují volit ze seznamu určité nastavení typu stopy, vzorku atd. Pokud ji zvolíte, bude karta obsahovat náhled právě vybrané volby (stopy, vzorku atd.).

Text

Pokud zvolíte tuto položku, bude v kartě zobrazen text – název daného dialogu.

Ikona a text

Touto volbou nastavíte širší karty, které obsahují ikonu i název dialogu.

Stav a text

Tato volba nastaví širší karty obsahující jak právě zvolenou položku (stopu, vzorek atd.), tak i název dialogu,

Zobrazit jako seznam; Zobrazit jako mřížku

Tyto volby jsou k dispozici v dialozích, které umožňují vybírat ze sady položek: stopy, vzorky, písma atd. Můžete pomocí nich zvolit, zda chcete položky zobrazovat jako vertikální seznam se jmény i ikonami; nebo jako mřížku bezejmenných ikon. Obojí má své výhody: seznam poskytuje víc informací, mřížka zase umožňuje zobrazit více položek najednou. Výchozí volba je různá pro různé dialogy, pro stopy a vzorky je to mřížka, pro většinu ostatních seznam.

Zobrazovat výběr obrázku

Jedná se o přepínač. Pokud je zaškrtnutý, zobrazí se v horní části doku nabídka pro výběr aktivního obrázku. Tento přepínač není dostupný pro dialogy ukotvené v doku s Panelem nástrojů.

Automaticky následovat aktivní obrázek

Jedná se o přepínač. Pokud je zaškrtnutý, dialogy v doku, a tedy i nabídka výběru obrázku, automaticky sleduje obrázek, se kterým jste naposledy pracovali.