6. Ostatní

6.1. Nástroj Cesty

Obrázek 11.29. Path tool

Path tool

Nástroj Cesty umožňuje vytvářet tzv. Bézierovy křivky, které mohou sloužit jako vynikající nástroj ke tvorbě výběrů, navíc, na rozdíl od ostatních nástrojů pro výběr, s výhodami a adaptabilitou vektorových křivek. Cesty mají ale i řadu dalších využití. Cesty lze upravovat, lze je ukládat, importovat a exportovat. Lze je převádět na výběr, vykreslovat. Mohou pomoci s tvorbou geometrických tvarů. Cesty mají i svůj vlastní dialog (DialogyCesty).

6.1.1. Aktivace nástroje

  • Nástroj Cesty lze aktivovat z nabídky obrázku volbou Nástroje/ Cesty.

  • Nástroj Cesty lze aktivovat kliknutím na jeho ikonu v Panelu nástrojů:

6.1.2. Modifikační klávesy (výchozí)

Zkratka

B aktivuje nástroj Cesty.

Nástroj Cesty může pracovat ve třech různých režimech: Návrh,Úpravy a Přesun. Klávesa Ctrl přepíná mezi režimem návrhu a úprav. Klávesa Shift má různé funkce v závislosti na kontextu. Více viz část Volby.

6.1.3. Volby

Přehled

Dialog s volbami pro nástroj Cesty, se otevře či aktivuje dvojitým kliknutím na ikonu nástroje v Panelu nástrojů

Stejně jako při použití ostatních nástrojů můžete smazat změny zkratkou Ctrl-Z.

Návrhový režim

Ve výchozím nastavení je nástroj Cesty v návrhovém režimu (volba Návrh ). Cesta se vytváří postupným klikáním na požadovaná místa kontrolních bodů. Kontrolní body lze přesouvat kliknutím na ně a tažením. Úseky mezi kontrolními body se nazývají segmenty.

Čísla označují jednotlivá kliknutí a jejich pořadí.

Prohnuté segmenty lze vytvořit buď tažením již existujícího segmentu, nebo tažením kontrolního bodu při jeho vytváření. Modré šipky označují prohnuté části. Při tažení se objeví malé rukojeti.

[Tip] Tip

Stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím na počáteční bod uzel cesty se cesta uzavře. Ve starších verzích Gimpu se kliknutím dovnitř uzavřené cesty převedla cesta na výběr. Dnes lze použít tlačítko Vytvořit výběr z cesty ve volbách nástroje nebo Cesta do výběru v dialogu Cesty.

[Tip] Tip

Pokud máte dvě rukojeti, udržují ve výchozím nastavení souměrnost. Uvolněním myši se rukojeti stanou nezávislé. Klávesou Shift lze obnovit symetrické chování.

V tomto režimu je dostupná řada funkcí:

Přidat nový uzel: pokud je aktivní uzel (prázdné kolečko) na konci cesty, obsahuje kurzor myši znak '+' a kliknutím se vytvoří nový uzel, propojený s předchozím uzlem segmentem. Pokud je aktivní uzel uvnitř cesty, obsahuje kurzor čtvercový symbol a kliknutím se vytvoří nová samostatná součást cesty. Ta je na zbytku cesty nezávislá, ale je její součástí, jak se lze přesvědčit v dialogu Cesty. Stisknutí klávesy Shift vynutí vytvoření samostatné součásti cesty i v případě, že je aktivní okrajový uzel cesty.

Přesun jednoho nebo více uzlů: Je-li kurzor myši umístěn nad uzlem, zobrazuje kříž složený ze čtyř šipek. Kliknutím a tažením lze uzel přemístit. S pomocí klávesy Shift lze označit více uzlů a přesunovat je společně. Jsou-li stlačené klávesy Ctrl-Alt, lze přesunovat celou cestu, podobně jako výběr.

Změna rukojetí: tažením rukojetí lze křivku ohýbat. Při podržené klávese Shift se obě rukojeti na jednom uzlu chovají symetricky.

Úprava segmentu: I nad segmentem ukazuje kurzor symbol kříže složeného z šipek. Kliknutím a tažením lze segment ohýbat. Podržení klávesy Shift opět aktivuje symetrické chování rukojetí.

Režim úprav

Režimu úprav (volba Úpravy) poskytuje funkce, které nejsou v režimu návrhu dostupné. Tento režim ale umožňuje pracovat pouze s existující cestou. Mimo ni kurzor zobrazuje symbol přeškrtnutého kola a s nástrojem nelze pracovat.

Přidat segment mezi dva uzle: Klikněte na jeden koncový uzel. Kurzor zobrazí symbol sjednocení. Klikněte na druhý koncový uzel. Tím se oba propojí a cesta uzavře. Je to užitečné pro spojování oddělených částí cest.

Odstranit segment z cesty: Kliknutím na segment při stisknuté kombinaci Shift-Ctrl lze vymazat segment mezi dvěma uzly. (Kurzor zobrazí symbol'-'.)

Přidat uzel do cesty: nad segmentem se kurzor myši změní na +. Kliknutím do segmentu se vytvoří nový uzel.

Odstranit uzel: Při stisknutých klávesách Shift-Ctrl kliknutí na uzel uzel odstraní. (Kurzor zobrazí symbol'-'.)

Přidat rukojeť k uzlu: Tažením uzlu se objeví rukojeti. Podržení klávesy Shift přepne do symetrického režimu.

Odstranit rukojeti z uzlu: Kliknutím na koncový bod rukojeti se stisknutou kombinací Shift-Ctrl se rukojeť odstraní. Kurzor se v této situaci nemění, zobrazuje se stále jako ruka.

[Výstraha] Výstraha

Před odstraněním uzlu, segmentu ani rukojeti se neobjeví žádné varování.

Režim přesunu

V režimu přesunu (volba Přesun) je možné snadno přesouvat celou cestu nebo její části. Prostým kliknutím a tažením lze cestu snadno přesunout.

Pokud má cesta více samostatných součástí, přesouvá se jen ta, na kterou bylo kliknuto. Klikne-li se mimo cestu, tažení přesouvá všechny součásti. Přesunu všech součástí lze dosáhnout i použitím modifikační klávesy Shift.

Mnohoúhelník

Je-li aktivní tato volba, nejsou používány rukojeti a cesta je složena jen z rovných úseček. Ani při přesunu se segmenty neohýbají.

Vytvořit výběr z cesty

Toto tlačítko umožňuje vytvořit výběr podle aktivní cesty. Jedná se o běžný výběr označený pochodujícími mravenci. Cesta však zůstane zachována, nástroj Cesty zůstane aktivní a cestu lze nadále upravovat, aniž by se výběr změnil. Ten je totiž na cestě již nezávislý. Změníte-li nástroj, cesta se stane neviditelnou, zůstane však dostupná v dialogu Cesty, odkud ji lze opět aktivovat.

Pokud není cesta uzavřená, uzavře ji GIMP rovnou úsečkou.

Vykreslit cestu

V předchozích verzích byl tento příkaz dostupný pouze skrze nabídku obrázku. Nyní je k dispozici i toto tlačítko. Více viz Vykreslit cestu.