4.4. Vybrat

4.4.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryŠumVybrat.

Filtr Vybrat nahradí každý ovlivněný pixel hodnotou náhodně zvolenou mezi jeho osmi sousedy a jím samotným (tedy ze čtverce 3×3 jehož je středem). Filtrem jsou ovlivněny všechny nebo jen některé pixely z aktivní vrstvy či výběru, jejich podíl je určen volbou Náhodnost (%).

4.4.2. Volby

Hnízdo náhodných čísel

Hnízdo náhodných čísel určuje náhodné vlastnosti vybírání. Pokud je ve stejné situaci použito stejné hnízdo, výsledky filtru jsou stejné. Použití jiného hnízda způsobí odlišné výsledky. Hnízdo lze zadat ručně nebo náhodně vygenerovat tlačítkem Randomizovat.

Je-li zaškrtnuta volba Randomizovat, nelze hnízdo náhodných čísel zadávat ručně, ale je náhodně generováno při každém použití filtru. V opačném případě si filtr pamatuje poslední použité hnízdo náhodných čísel.

Náhodnost (%)

Posuvník Náhodnost určuje podíl pixelů aktivní vrstvy či výběru, které budou vybrány. Čím vyšší hodnota, tím více vybraných pixelů.

Opakování

Posuvník Opakování určuje počet aplikací filtru. Čím vyšší hodnota, tím více vybírání a tím větší vzdálenost, přes jakou se mohou přesunout hodnoty pixelů.