4.2. Flytteverktøyet

Figur 12.46. Ikonet for flytteverktøyet i verktøyskrinet

Ikonet for flytteverktøyet i verktøyskrinet

Flytteverktøyet blir brukt til å flytte lag, markeringar, hjelpelinjer og tekst.

[Tips] Tips

Sjå meir om hjelpelinjer i ordlista.

Skal du arbeida svært nøyaktig, kan du i tillegg bruke måleverktøyet.

4.2.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet på fleire måtar:

 • ved å gå inn i biletmenyen på Verktøy Transformeringsverktøya Flytt,

 • frå Verktøyskrinet ved å klikke på symbolet i verktøyskrinet

 • eller ved å trykke tasten M.

 • Flytteverktøyet blir også aktivert automatisk når du lagar ei markering eller ei hjelpelinje.

  [Notat] Notat

  Dersom du held nede mellomromtasten vil det aktive verktøyet bli omdanna til eit flytteverktøy. Det originale verktøyet blir aktivt igjen når du slepp tasten.

4.2.2. Normaloppførsel

I normalinnstillingane er dette verktøyet sett til å arbeide på det aktive laget og med Vel eit lag eller ei hjelpelinje avkryssa. La oss gå ut frå at biletet ditt har meir enn eitt lag og i tillegg ei markering og ei hjelpelinje. Når du flytter musepeikaren over biletelementa som høyrer til det aktive laget, viser markøren den velkjende firevegs pila. Dersom du nå klikkar og drar, vil du flytte heile det aktive laget. Fører du musepeikaren over eit element frå eit ikkje aktivt lag eller ei hjelpelinje, viser markøren ei hand. Dersom du nå klikkar og drar, vil du flytte dette laget eller hjelpelinjna.

Held du nede tastekombinasjonen Ctrl + Alt kan du flytte ramma for markeringa utan å flytte innhaldet. Dette er det same som når du vel “Markering” i Verkar på i innstillinsmenyen.

4.2.3. Tastekombinasjonar (Standardinnstilling)

Alt

Held du nede Alt-tasten kan du flytte omrisset av markeringa utan å gjere endringar i biletet. Det er bare ramma som blir flytt, ikkje innhaldet. På noen maskiner må du halde nede Shift Alt for å få dette til.

Piltastane

Du kan også flytte det aktive laget ein og ein piksel ved å bruke piltastane. Held du nede Shift-tasten samstundes, blir markeringa flytt 25 pikslar i kvart steg.

4.2.4. Verktøyinnstillingar

Figur 12.47. Innstillingane for flytteverktøyet

Innstillingane for flytteverktøyet

Oversyn

Du får fram verktøyinnstillingane ved å trykke på, eller i noen tilfelle dobbeltklikka på, verktøyikonet

Verkar på
[Notat] Notat

Desse verktøyinnstillingane er omtalte i avsnittet fellesinnstillingar for transformeringsverktøya.

Hugs på at innstillingane du gjer også er gyldige neste gong du opnar eitt av verktøya som bruker desse vala.

Verktøymodus

Her bestemmer du kva for modus som skal vere standard og kva for modus som skal aktiverast med Shift-tasten.

Dersom Verkar på er sett til lag:

 • Vel eit lag eller ei hjelpelinje: Dersom biletet inneheld mange lag, vil musemarkøren skifte til eit kors når han kjem over eit element som høyrer til det aktive laget. Då kan du klikke-og-dra elementet. Når markøren har form av ei hand, kan du flytte eit ikkje aktivt lag ved å klikke-og-dra eit synleg element i laget. Så lenge flyttinga varer vil dette vere det aktive laget. Dersom markøren kjem over eller nær ei hjelpelinje, vil hjelpelinja skifte til raudt for å merkere at ho er aktivisert og kan flyttast.

 • Flytt dette laget: Bare det aktive laget blir flytta.

Dersom Verkar på er sett til bane:

 • Vel ein bane: Dersom det er fleire lag i biletet, og noen av dei inneheld banar, vil alle banane bli viste i banedialogen. Ein av banane vil vere den aktive banen. Når musemarkøren er over ein bane vil markøren få form av ei hand. Du kan då flytte denne banen ved å klikke-og-dra. Den aktuelle banen vil vere den aktive banen så lenge du flyttar på han.

 • Flytt denne banen: Bare den aktive banen kan flyttast på. Du kan endre aktiv bane i banedialogen.