10.10. Skift

10.10.1. Oversyn

Figur 15.146. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Skift


Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterForvrengningarSkift

Dette filteret flytter, eller skifter, alle pikslane i det aktive laget eller den aktive markeringa meir eller mindre tilfeldig innføre gitte rammer.

10.10.2. Innstillingar

Figur 15.147. Innstillingane for filteret “Skift

Innstillingane for filteret Skift

Førehandsvising

Førehandsvisinga syner endringane i biletet etter kvart som du endrar parametra. Endringane blir ikkje lagt inn i biletet før du trykker på knappen OK.

Skift Horisontal/Vertikal

Desse bestemmer kva retning pikslane skal skiftast.

Skiftavstand

I skiftfilteret blir pikslane flytte meir eller mindre tilfeldig. I kontrollen Skiftavstand kan du bestemme maksimalavstanden som pikslane skal flyttast.