3.2. Variables i funcions

Ara que sabem que totes les declaracions en Scheme estan entre parèntesis, i que el nom de la funció o operador va primer, hem d'aprendre a crear i utilitzar variables, i com crear i utilitzar funcions. Començarem amb les variables.

3.2.1. Declaració de variables

Encara que hi ha un parell de mètodes diferents per a declarar variables, el preferit és l'ús de l'estructura let*. Si esteu familiaritzats amb altres llenguatges de programació, aquesta construcció és equivalent a definir una llista de variables locals i una extensió en la qual estan actives. Com a exemple, per a declarar dues variables, a i b, inicialitzades respectivament a 1 i 2, escriviu:

    (let*
      (
       (a 1)
       (b 2)
      )
      (+ a b)
    )
   

o, en una línia:

(let* ( (a 1) (b 2) ) (+ a b) )
[Nota] Nota

Haureu de posar tot això en una línia si esteu utilitzant la finestra de la consola. Tanmateix, voldreu adoptar una pràctica similar de sagnat per a ajudar a fer els vostres scripts més llegibles. Parlarem una mica més d'això en la secció sobre l'espai blanc.

Això declara dues variables locals, a i b, inicialitzades, que mostren la suma de les dues variables.

3.2.2. Què és una variable local?

Notareu que escrivim la suma (+ a b) dins el parèntesi de l'expressió let*, i no després d'ella.

Això es deu al fet que la declaració let* defineix una àrea en el vostre script on les variables són utilitzables; si teclegeu la declaració (+ a b) després de la declaració (let* …), obtindreu un error, ja que les variables declarades són només vàlides en el context de la declaració let*. Això és el que els programadors en diuen variables locals.

3.2.3. La sintaxi general del let*

La forma general d'una declaració let* és:

    (let* ( variables )
     expressions )
   

on les variables es declaren entre parèntesis, per exemple, (a 2), i les expressions són qualsevol expressió vàlida de l'Scheme. Recordeu que les variables declarades són només vàlides dins la declaració let*, aquestes són variables locals.

3.2.4. Espai blanc

Anteriorment hem esmentat que probablement vulgueu utilitzar el sagnat per a ajudar a aclarir i organitzar els vostres scripts. Això és una bona política a adoptar, i no és un problema per a l'Scheme, ja que l'intèrpret Scheme ignora l'espai en blanc, i es pot aplicar per a ajudar a aclarir i organitzar el codi dins un script. Però si esteu treballant en la finestra de la consola de Script-Fu, haureu d'introduir una expressió sencera en una línia, entre l'obertura i el tancament del parèntesi.

3.2.5. Assigna un valor nou a una variable

Una vegada que heu iniciat una variable, podríeu necessitar canviar aquest valor més endavant en l'script. Utilitzeu la declaració set! per a canviar el valor de la variable:

    (let* ( (theNum 10) ) (set! theNum (+ theNum theNum)) )
   

Intenteu endevinar què farà la declaració, llavors, introduïu-la en la consola de Script-Fu.

3.2.6. Funcions

Ara que entenem les variables, treballem amb algunes funcions. Declareu una funció amb la següent sintaxi:

    (define
      (
       name
       param-list
      )
      expressions
    )
   

on el nom és el nom assignat a aquesta funció, llista de paràmetres és una llista limitada de noms de paràmetres, i expressions és una sèrie d'expressions que la funció executa quan la crida. Per exemple:

(defineix (AddXY inX inY) (+ inX inY) )

AddXY és el nom de la funció, inX i inY són les variables. Aquesta funció agafa els dos paràmetres i els suma.

Si heu programat en un altre llenguatge (com C/C++, Java, Pascal, etc.), haureu notat un parell de coses que no hi són en la definició d'aquesta funció en comparació amb altres llenguatges de programació.

 • Primer, observeu que els paràmetres no tenen un «tipus» (és a dir, no es declaren com a cadenes, o enters, etc.). Scheme és un llenguatge sense tipus. Això és pràctic i permet una escriptura més ràpida dels scripts.

 • Segon, no hem de preocupar-nos de com «retornar» els resultats de la nostra funció — l'última declaració és el valor «retornat» quan es crida la funció. Escriviu la definició de la funció en la consola, llavors intenteu alguna cosa com:

  (AddXY (AddXY 5 6) 4)