8.14. Αντιστροφή τιμής

8.14.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.149. Παράδειγμα για το φίλτρο «Αντιστροφή τιμής»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αντιστροφή τιμής»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αντιστροφή τιμής»

Εφαρμογή «Αντιστροφή τιμής»


Αυτό το φίλτρο αντιστρέφει την τιμή (φωτεινότητα) της ενεργής στρώσης της επιλογής. Απόχρωση και κορεσμός δεν θα επηρεαστούν, αν και το χρώμα μερικές φορές θα είναι ελαφρά διαφορετικό λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης. Εάν θέλετε να αντιστρέψετε απόχρωση και κορεσμό επίσης, χρησιμοποιήστε ΧρώματαΑντιστροφή.

Σημειώστε ότι απόχρωση και κορεσμός μπορούν να παραμορφωθούν λίγο όταν εφαρμόζετε δύο φορές αυτό το φίλτρο για χρώματα με υψηλή φωτεινότητα (luminosity) (π.χ. HSV 102°,100%, 98%, ένα φωτεινό πράσινο, δίνει HSV 96°, 100%, 2% μετά την πρώτη εφαρμογή του φίλτρου και 96°, 100%, 98% μετά τη δεύτερη εφαρμογή). Έτσι, δεν θα πρέπει να περιμένετε να εφαρμόσετε αυτό το φίλτρο δυο φορές διαδοχικά και να μπορείτε να πάρετε πίσω την αρχική εικόνα.

Σχήμα 16.150. Παράδειγμα εφαρμογής αυτού του φίλτρου δύο φορές

Παράδειγμα εφαρμογής αυτού του φίλτρου δύο φορές

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής αυτού του φίλτρου δύο φορές

Πρώτη εφαρμογή του φίλτρου

Παράδειγμα εφαρμογής αυτού του φίλτρου δύο φορές

Δεύτερη εφαρμογή: η εικόνα δεν είναι ακριβώς η ίδια όπως η αρχική.


8.14.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsValue Invert.