3.6. Utvid skriptet Text Box

3.6.1. Korrekt handtering av Angre

Når du programmerer eit skript, er det ofte behov for å gi brukaren ein sjanse til å angre dersom han gjer eit mistak. Dette kan du lett få til ved å setje funksjonane gimp-undo-push-group-start og gimp-undo-push-group-end rundt kodane som kan endra biletet. Du kan sjå på funksjonane som kommandoar til GIMP om å starte og stoppe registreringa av data til angreloggen.

Dersom skriptet ditt opnar eit nytt vindauge, er desse funksjonane unødvendige sidan du ikkje har behov for å endra i eit ferdig bilete. Derimot kan det vere svært så nødvendig dersom skriptet arbeider på eit eksisterande bilete.

Bruker du dei nemnde funksjonane, vil angrefunksjonen stort sett arbeida feilfritt.

3.6.2. Enda ei skriptutviding

Skriptet er nå blitt nokså brukbart, men vi ønskjer å legge inn to nye og nyttige eigenskapar likevel:

 • Slik skriptet er nå, vert biletet akkurat stort nok til å ta inn teksten. Det er ikkje plass til andre ting, som t.d. skyggelegging eller andre spesialeffektar. (Rett nok vil mange skript ordna opp i dette sjølv dersom du bruker dei, men ikkje alle). Difor er det ønskjeleg med litt luft kring teksten. Brukaren kan sjølv bestemme storleiken på dette rommet i prosent av tekststorleiken.

 • Sidan dette skriptet lett kan utvidast til nruk også i andre skript, vil vi utvida det litt slik at det returnerar biletet og laga. Dermed kan andre program kalla opp dette skriptet og nytta seg av biletet og laga dette kreerer.

3.6.3. Å endre parametra og registreringsfunksjonen

For at brukaren skal få høve til å spesifisera storleiken på bufferen, må vi legge til eit parameter i programmet, og dermed også i registreringsfunksjonen. (Hugs at det er vanleg skikk å laga programma på engelsk, også merknadane. Det er likevel ingenting i vegen for at du kan bruka norsk):

 (define (script-fu-text-box inTest inFont inFontSize inTextColor inBufferAmount)
 (let*
    (
      ; define our local variables
      ; create a new image:
      (theImageWidth 10)
      (theImageHeight 10)
      (theImage (car
             (gimp-image-new
              theImageWidth
              theImageHeight
              RGB
             )
           )
      )
      (theText)     ;a declaration for the text
               ;we create later

      (theBuffer)    ;added

      (theLayer
           (car
             (gimp-layer-new
             theImage
             theImageWidth
             theImageHeight
             RGB-IMAGE
             "layer 1"
             100
             LAYER-MODE-NORMAL
             )
           )
      )
    ) ;end of our local variables

  [Code here]
 )
   
 (script-fu-register
  "script-fu-text-box"            ;function name
  "Text Box"                 ;menu label
  "Creates a simple text box, sized to fit\
   around the user's choice of text,\
   font, font size, and color."       ;description
  "Michael Terry"               ;author
  "copyright 1997, Michael Terry;\
   2009, the GIMP Documentation Team"    ;copyright notice
  "October 27, 1997"             ;date created
  ""                   ;image type that the script works on
  SF-STRING   "Text"     "Text Box"  ;a string variable
  SF-FONT    "Font"     "Charter"  ;a font variable
  SF-ADJUSTMENT "Font size"   '(50 1 1000 1 10 0 1)
                        ;a spin-button
  SF-COLOR    "Color"     '(0 0 0)   ;color variable
  SF-ADJUSTMENT "Buffer amount" '(35 0 100 1 10 1 0)
                        ;a slider
 )
 (script-fu-menu-register "script-fu-text-box" "<Image>/Font/Create/Text")
   

3.6.4. Tilføy den nye koden

Det må leggjast inn ny kode på to stader: Like før vi sett storleiken på biletet på nytt, og heilt til slutt i programmet. Dette siste for at programmet skal returnera det nye biletet, laget og teksten. Hugs at Scheme alltid returnerar berre resultatet av den siste funksjonen.

Når høgda og breidda på teksten er fastsett, må desse verdiane endrast i høve til buffermengda spesifisert av brukaren. Det er ikkje lagt inn kontroll på om innskrivinga held seg i området 0 - 100% fordi dette ikkje er livsviktig for programmet, og fordi det finst ingen rimeleg grunn til å hindra brukaren i å velja 200 som prosentsats.

    (set! theBuffer (* theImageHeight (/ inBufferAmount 100) ) )

    (set! theImageHeight (+ theImageHeight theBuffer theBuffer) )
    (set! theImageWidth (+ theImageWidth theBuffer theBuffer) )
   

Det som skjer her er at verdiane for margen rundt teksten (theBuffer) vert rekna ut i første linja. I dei to neste linjene vert verdiane for sidekantane i bilete rekna ut. (Grunnen til at verdien for theBuffer må leggast til to goner, er at det skal vere marg rundt alle sidene).

Etter linja som bestemmer storleiken på biletet, set du inn ei linje som sentrerer teksten. Dette vert gjort med ein innebygd funksjon, og ser slik ut:

    (gimp-layer-set-offsets theText theBuffer theBuffer)
   

Nå er det på tide å prøve skriptet. Lagra det, oppdater databasen og gled deg over det nye skriptet ditt, eller plukk ut eventuelle skrivefeil og prøv på nytt.

Nå står det berre igjen å returnera biletet, laget og tekstlaget. Etter å ha vist biletet, set vi inn denne linja:

(list theImage theLayer theText)

Dette er den siste linja i funksjonen. Det er denne linja som gjer at skriptet også kan brukast frå andre skript.

Du kan teste det ut ved å lage eit nytt skript som inneheld noko i denne duren:

    (set! theResult (script-fu-text-box
             "Some text"
             "Charter" "30"
             '(0 0 0)
             "35"
            )
    )
    (gimp-image-flatten (car theResult))
   

Gratulerer. Du er nå på god veg mot svart belte i Script-Fu!