3.5. Adding Additional Functionality

Nå er det på tide å gjere noko brukbart ut av skriptet.

3.5.1. Å lage eit nytt bilete

Fram til nå har vi laga ein tom funksjon og registrert denne i GIMP. Nå er det på tide å legge noko brukbart inn i denne funksjonen. Vi skal lage eit nytt bilete med litt tekst i. Deretter skal vi endra storleiken på biletet slik at det høver nøyaktig til teksten.

Once you know how to set variables, define functions and access list members, the rest is all downhill — all you need to do is familiarize yourself with the functions available in GIMP's procedural database and call those functions directly. Open the Del 12.8, «Prosedyrelesaren».

Vi byrjar med å lage eit nytt bilete. Då må vi ha ein ny variabel, theImage, som vert sett til resultatet av å kalla opp den innebygde funksjonen gimp-image-new.

As you can see from the DB Browser, the function gimp-image-new takes three parameters — the image's width, height and the type of image. Because we'll later resize the image to fit the text, we'll make a 10×10 pixels RGB image. We'll store the image's width and sizes in some variables, too, as we'll refer to and manipulate them later in the script.

    (define (script-fu-text-box inText inFont inFontSize inTextColor)
    (let*
       (
         ; define our local variables
         ; create a new image:
         (theImageWidth 10)
         (theImageHeight 10)
         (theImage (car
                (gimp-image-new
                 theImageWidth
                 theImageHeight
                 RGB
                )
              )
         )
         (theText)   ;a declaration for the text
                ;we create later
   

Merk. Vi brukte verdien RGB for å spesifisere at biletet er i RGB. Dette er meir forståeleg enn om vi hadde brukt 0, som også er fullt lovleg.

Legg merke til at vi tok hovudet frå tilbakemeldinga frå funksjonskallet. Dette kan verke litt underleg i og med at databasen seier at berre ein verdi vert returnert, nemleg ID-en for det nyleg oppretta biletet. I GIMP vil alle funksjonar returnere ei liste sjølv om det berre er eitt element i lista. Difor må vi plukke ut listehovudet.

3.5.2. Å legge eit nytt lag til biletet

Nå når du endeleg har fått eit bilete, treng du også eit nytt lag til dette biletet. Dette gjer du ved å kalla opp funksjonen gimp-layer-new med ID-en til det nye biletet. (Frå nå av vert berre dei nye linjene i programmet lista opp. Ikkje heile programmet som tidlegare. Du finn det fullstendige skriptet her). Sidan alle dei lokale variablane nå er definerte, kan du avslutta deklarasjonen med nødvendige parentesar:

    ;create a new layer for the image:
      (theLayer
           (car
             (gimp-layer-new
              theImage
              theImageWidth
              theImageHeight
              RGB-IMAGE
              "layer 1"
              100
              LAYER-MODE-NORMAL
             )
           )
      )
     ) ;end of our local variables
   

Vi må legge det nye laget til biletet:

    (gimp-image-insert-layer theImage theLayer 0 0)
   

For moro skuld, kan du nå sjå på fruktene av arbeidet så langt. Legg til denne linja for å vise det nye, tomme biletet:

(gimp-display-new theImage)

Lagra arbeidet ditt og vel FilterScript-FuOppdater skript. Dersom du nå køyrer skriptet, skal det dukka opp eit nytt bilete på skjermen. Truleg vil det visa ei tilfeldig fargesamling, utan meining. Dette er fordi biletet ikkje er reint. Vindauget er rett og slett ikkje vaska. Vi kjem til det seinare.

3.5.3. Legge til tekst

Fjern linja som viser biletet på skjermen, eller betre, sett eit semikolon (;) framføre for å gjere ho om til eit notat. Du kan då seinare berre fjerne semikolonet for å gjere linja aktiv igjen dersom du skulle ha bruk for det.

For å gjere teksten synleg, må vi legge inn bakgrunns- og forgrunnsfargane. Også her nyttar vi ferdige funksjonar:

    (gimp-context-set-background '(255 255 255) )
    (gimp-context-set-foreground inTextColor)
   

Med fargane sette slik vi ønskjer, kan vi nå fjerne søpla i biletet ved å fylle det med bakgrunnsfargen.

    (gimp-drawable-fill theLayer BACKGROUND-FILL)
   

Nå kan vi legge til litt tekst i det reine biletet:

    (set! theText
           (car
              (gimp-text-fontname
              theImage theLayer
              0 0
              inText
              0
              TRUE
              inFontSize PIXELS
              inFont)
            )
    )
   

Dette var litt av ei lekse. Funksjonen skulle likevel vere forståeleg dersom du studerer parametra samstundes som du tar ein kikk i funksjonslesaren på kva parametrar som er nødvendige. Det som har skjedd, er at vi har laga eit nytt tekstlag og tilordna det til variabelen theText.

Nå når vi har teksten, bruker vi denne for å setje biletet og biletlaget til same breidde og høgde som teksten.

    (set! theImageWidth  (car (gimp-drawable-width theText) ) )
    (set! theImageHeight (car (gimp-drawable-height theText) ) )

    (gimp-image-resize theImage theImageWidth theImageHeight 0 0)

    (gimp-layer-resize theLayer theImageWidth theImageHeight 0 0)
   

Dersom du undrar på kva «drawable» betyr, er du ikkje åleine. Det er eit ord som er definert i GIMP til å bety alt som kan teiknast på, både lag, kanalar, lagmasker og det du elles måtte kunne finna på. Eit lag er såleis berre ein spesialversjon av «drawable».

Nå når biletet er ferdig, kan du gjenopna, eller skriva inn på nytt, linja som sender biletet ditt til skjermen:

    (gimp-display-new theImage)
   

Lagra arbeidet, frisk opp databasen og prøv det første skriptet ditt!

3.5.4. Stryk det skitne flagget

Dersom du prøver å lukke biletet utan å lagra det først, vil GIMP kome med eit spørsmål om du ønskjer å lagra biletet. Dette fordi alle bilete det er gjort endringar i, eller som ikkje er lagra, vert definerte til å vere «skitne». Dette vert markert med eit (for oss usynleg) flagg. For dette skriptet, som er lett å henta tilbake igjen, er det liten vits i å lagra kvar gong du har sett på det. Du kan like godt fjerne dette flagget.

Du fjerner det skitne flagget med kommandoen

    (gimp-image-clean-all theImage)
   

Dette vil setje flagget til 0 og vise at biletet er «reint».

Det er fritt fram om du vil bruke denne kommandoen. Eg nyttar det i skript som lagar nye bilete og der innhaldet er enkelt, som i dette skriptet. Lagar du skript med kompliserte resultat, eller skript som skal nyttast på eksisterande bilete, vil det vere lurt å sløyfa denne slettekommandoen.