Kapittel 10. Å tilpasse GIMP

Innholdsfortegnelse

1. Rutenett og hjelpelinjer
1.1. Rutenettet
1.2. Hjelpelinjer
2. Å teikne eit rutenett
3. Korleis setje opp bufferlageret
4. Å lage snarvegar til menyfunksjonane
5. Dialogar og tavler
5.1. Å hente dialogar
5.2. Lukke faner

1. Rutenett og hjelpelinjer

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1978 $ 2006-09-17 KoSt

Før eller seinare vil du ha behov for å plassera eitt eller anna svært nøyaktig på biletet ditt. Dette er vanskeleg å få til med vanleg datamus. Litt lettare dersom du brukar piltastane, som normalt flytter markøren eitt biletpunkt om gongen, eller 25 punkt om du samstundes held nede Shift-tasten. For å gjere dette arbeidet litt enklare, er det lagt inn to hjelpemiddel i GIMP: rutenett og hjelpelinjer (bm.: “innrettingslinjer”).

Figur 10.1. Bilete utan rutenett og hjelpelinjer

Bilete utan rutenett og hjelpelinjer

1.1. Rutenettet

Figur 10.2. Bilete med standard rutenett

Bilete med standard rutenett

I kvart bilete er det alltid eit rutenett. Normalt er dette usynleg, men du kan gjere det synleg ved å gå til biletmenyen og klikke VisVis rutenett. Dersom du til vanleg helst vil arbeida med synleg rutenett, kan du gå til menyen i hovudvindauget til GIMP og vidare til FilInnstillingarUtsjånad og merke av for “Vis rutenett”. Sjå også Biletvindauge. (Legg merke til at det er to innstillingar, ei for normalskjerm og ei for full skjerm).

Det vanlege rutenettet, slik du sette det opp då du installerte GIMP, ser ut som svarte kryss der rutelinjene kryssar kvarandre. Rutenettet har ein avstand på 10 biletpunkt i kvar retning, dvs. horisontalt og vertikalt. Du kan tilpassa dette til eigne behov ved å gå inn på sida Standard rutenett under Innstillingar i hovudmenyen. Ønskjer du å endra innstillingane bare for det biletet du arbeider på akkurat nå, kan du gå inn på BileteStill inn rutenett i menyen for biletvindauget for å få opp dialogen Still inn rutenettet.

Figur 10.3. Andre rutenettstilar

Andre rutenettstilar

Rutenettet kan vere til hjelp når du skal fastsette avstandar og samsvar mellom ulike biletdelar. Av og til kan det også vere nyttig å låse biletdelar til rutenettet. Vel du VisFest til rutenett, vil ein biletdel som blir sleppt i nærleiken av ei rutelinje, flytte seg til næraste linje og feste seg der. Du kan bestemme kor nære du må vere ei linje før dette blir aktivisert ved å gå inn på Innstillingar i hovudmenyen og vidare til Verktøyalternativ. Dei fleste ser likevel ut til å vere nøgde med dei førehandsinnstilte 8 biletpunkta. Ver klar over at det er råd å feste til rutenettet sjølv om dette ikkje er synleg. Kanskje vanskeleg å sjå kvifor du ønskjer det slik, men det er altså mogeleg.

1.2. Hjelpelinjer

Figur 10.4. Bilete med fire hjelpelinjer

Bilete med fire hjelpelinjer

I tillegg til det noe fastlåste rutenettet, har du i GIMP også eigne hjelpelinjer (bm.: “innrettingslinjer”). Dette er vertikale og horisontale hjelpelinjer som du aktiviserer ved å klikke på ein av linjalane og dra linja inn i biletet. Du kan lage så mange hjelpelinjer som du ønskjer, og du kan plassera dei kvar som helst i biletet. Du kan også flytte ei hjelpelinje etter at du har laga ho, men då må du anten aktivera flytteverktøyet i Hovudverktøyskrinet eller trykke M-tasten. Held du nede Shift-tasten kan du flytta alt utanom hjelpelinjene. Du fjernar ei hjelpelinje ved å dra ho utføre biletkanten.

Som med rutenettet, kan du også låse objekt til hjelpelinjene. Bruk VisFest til hjelpelinjer i biletmenyen. Har du så mange hjelpelinjer at det blir vanskeleg å finjustera biletet, kan du gøyme hjelpelinjene ved å avmarkera VisVis hjelpelinjer i biletmenyen. Du bør gjere hjelpelinjene synlege att så snart du kan, elles er det lett å bli forvirra neste gong du prøver å lage ei hjelpelinje og ikkje ser noe i det heile.

Dersom du meiner det normalt er enklare å arbeida utan synlege hjelpelinjer, kan du slå dei av permanent ved å avmarkera “Vis hjelpelinjer” i Biletvindauge i hovudmenyen. Kanskje ikkje særleg lurt å gjere dette (sjå ovanfor), men det er altså mogleg.

[Notat] Notat

Anna bruk av hjelpelinjer: Programtillegget Guillotine kan bruke hjelpelinjene for å dele opp eit bilete i fleire mindre bilete.

[Notat] Notat

Dersom du ønskjer å legge inn eit fast rutenett på biletet kan du prøve programtillegget “Grid”.