14.21. Grid (legacy)

14.21.1. Overview

Obrázek 17.372. Applying example for the Grid (legacy) filter

Applying example for the Grid (legacy) filter

Original image

Applying example for the Grid (legacy) filter

Filter Grid (legacy) applied


Tento filtr vykreslí v aktivní vrstvě, přes její existující obsah, pravoúhlou mřížku. Rozestupy mezi čarami, jejich tloušťka, barva a posun vůči levému hornímu rohu obrázku lze nastavit podle libosti. Jako výchozí používá barvu popředí Gimpu. (Tento filtr byl použit k vytvoření mnoha ukázkových obrázků použitých pro ostatní zásuvné moduly v této příručce.)

[Tip] Tip

Pokud se tloušťka čar nastaví na nulu, budou vykresleny pouze jejich průniky v podobě křížků.

14.21.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternGrid (legacy)….

14.21.3. Options

Obrázek 17.373. Grid (legacy) filter options

„Grid (legacy)“ filter options

Filtr poskytuje možnost nezávislého nastavení vodorovných a svislých čar mřížky a jejich průniků. Implicitně je nastavení vodorovných a svislých čar svázáno, takže změna jednoho ovlivní i druhé. Toto provázání lze vypnout kliknutím na ikonu řetězu a jejím rozpojením. Nastavení průniků je poměrně složité.

Besides, for some options, you can select the unit of measurement thanks to a drop-down list.

Šířka

Nastavuje tloušťku čar. ať už vodorovných, svislých, nebo čar tvořících křížky označující průniky.

Rozestup

Nastavuje vzdálenost mezi sousedními čarami. V případě průniků nastavuje vzdálenost od skutečného místa průniku k počátkům vykreslených čar.

Offset

Určuje posun čar mřížky vzhledem k levému hornímu rohu obrázku. V případě průniků určuje vzdálenost od skutečného místa průniku po konec vykreslených čar.

Voliče barev

Tři voliče barev v dolní části dialogu umožňují zvolit barvy vodorovných a svislých čar a jejich průniků.

Obrázek 17.374. Intersection parameters

Intersection parameters

Width < 2 × Spacing

Intersection parameters

Width > 2 × Spacing