14.21. Πλέγμα (παλιό)

14.21.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.372. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο πλέγματος (παλιό)

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο πλέγματος (παλιό)

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο πλέγματος (παλιό)

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Πλέγμα (παλιό)»


Χαράσσει ένα καρτεσιανό πλέγμα στην ενεργή στρώση, πάνω από τα υπάρχοντα περιεχόμενα. Το πλάτος, απόσταση, μετατοπίσεις και χρώματα των γραμμών πλέγματος μπορούν όλα να οριστούν από το χρήστη. Από προεπιλογή, οι γραμμές είναι με το χρώμα προσκηνίου του GIMP. (Σημείωση: αυτό το πρόσθετο χρησιμοποιείται για δημιουργία εικόνων επίδειξης για πολλά από τα άλλα πρόσθετα.)

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν ορίσετε τα πλάτη γραμμής πλέγματος σε 0, τότε μόνο οι τομές θα σχεδιαστούν, ως σημεία συν.

14.21.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternGrid (legacy)….

14.21.3. Επιλογές

Σχήμα 17.373. Επιλογές φίλτρου «Πλέγμα (παλιό)»

Επιλογές φίλτρου «Πλέγμα (παλιό)»

Υπάρχουν ξεχωριστές επιλογές για έλεγχο των οριζόντιων γραμμών πλέγματος, των κάθετων γραμμών πλέγματος και των τομών. Από προεπιλογή, οι οριζόντιες και κάθετες ρυθμίσεις κλειδώνονται μαζί, έτσι ώστε όλες οι αλλαγές να εφαρμόζονται συμμετρικά. Εάν θέλετε να αλλάξετε μόνο μια τους, κλικ στο εικονίδιο «αλυσίδας» για να τις ξεκλειδώσετε. Τα αποτελέσματα των αλλαγών των παραμέτρων τομής είναι μάλλον περίπλοκα.

Επιπλέον, για μερικές επιλογές, μπορείτε να διαλέξετε τη μονάδα μέτρησης χάρη στην πτυσσόμενη λίστα.

Πλάτος

Ορίζει τα πλάτη των οριζόντιων ή κάθετων γραμμών πλέγματος, ή των σχεδιασμένων συμβόλων στις τομές τους.

Διάκενο

Ορίζει την απόσταση μεταξύ των γραμμών πλέγματος. Η παράμετρος τομή καθαρίζει το χώρο μεταξύ του σημείου τομής και του τέλους των βραχιόνων των σταυρών τομής.

Μετατόπιση

Ορίζει τη μετατόπιση για γραμμές πλέγματος σχετικά με την πάνω αριστερή γωνία. Για τις τομές, καθορίζει το μήκος των βραχιόνων των σταυρών τομής.

Επιλογείς χρώματος

Αυτά επιτρέπουν να ορίσετε τα χρώματα των γραμμών πλέγματος και σημαδιών τομής.

Σχήμα 17.374. Παράμετροι τομής

Παράμετροι τομής

πλάτος< 2 ×διάκενο

Παράμετροι τομής

πλάτος > 2 ×διάκενο