3.11. Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου

Η εντολή επικόλληση στην επιλογή τοποθετεί τα περιεχόμενα του προχείρου στο κέντρο της επιλογής. Με την επικόλληση στην επιλογή επί τόπου, μπορείτε να επικολλήσετε τα περιεχόμενα του προχείρου στις ακριβείς συντεταγμένες από τις οποίες αντιγράφτηκαν αρχικά τα περιεχόμενα. Αυτό το γνώρισμα είναι διαθέσιμο και για το κανονικό πρόχειρο και για τις επώνυμες ενδιάμεσες μνήμες.

3.11.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through EditPaste Into Selection In Place.