3.12. Επικόλληση ως

This command pastes the clipboard contents. Of course, you must use the «Copy» command before, so that you have something in the clipboard.

There is no way to empty the clipboard.

This command leads to the submenu:

Σχήμα 16.13. The «Paste as» submenu

The «Paste as» submenu

3.12.1. Paste as Single Layer

The Paste as Single Layer command creates a new layer in the active image and pastes the clipboard contents into it. If the data are not rectangular or square in shape, any regions that do not extend to the edge of the canvas are left transparent (an Alpha channel is automatically created). Of course, you have to copy your selection before you use this command.

3.12.1.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the image menubar through EditPaste asPaste as Single Layer.

3.12.2. Paste As Single Layer In Place

The Paste as Single Layer In Place command creates a new layer in the active image and pastes the clipboard contents at exact coordinates the contents was originally copied from.

Αυτό το γνώρισμα είναι διαθέσιμο και για το κανονικό πρόχειρο και για τις επώνυμες ενδιάμεσες μνήμες.

3.12.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the image menubar through EditPaste asPaste as Single Layer In Place.

3.12.3. Επικόλληση ως νέας εικόνας

Η εντολή Επικόλληση ως νέα εικόνα δημιουργεί μια νέα εικόνα και επικολλά τα δεδομένα εικόνας από το πρόχειρο σε αυτή. Εάν τα δεδομένα δεν είναι ορθογώνια ή τετράγωνα στο σχήμα, κάθε περιοχή έξω από την επιλογή αφήνεται διαφανής (δημιουργείται αυτόματα κανάλι άλφα). Φυσικά, πρέπει να αντιγράψετε την επιλογή σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή, έτσι ώστε να πάρετε μια εικόνα με τις ίδιες διαστάσεις όπως η επιλογή.

Αυτή η επιλογή έχει την ίδια επενέργεια όπως η εντολή ΑρχείοΔημιουργίαΑπό πρόχειρο.

3.12.3.1. Ενεργοποίηση της εντολής
  • You can access this command from the image menubar through EditPaste asPaste as New Image,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+Ctrl+V .

3.12.4. Επικόλληση ως νέου πινέλου

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να ονομάσετε το νέο πινέλο. Το πινέλο εμφανίζεται στο διάλογο πινέλων.

3.12.4.1. Επιλογές

Σχήμα 16.14. Ο διάλογος «Νέο πινέλο»

Ο διάλογος «Νέο πινέλο»

Όνομα πινέλου

Όνομα πινέλου είναι το όνομα που θα είναι στο διάλογο «Πινέλα».

Όνομα αρχείου

Το νέο πινέλο αποθηκεύεται ως όνομα αρχείου (με επέκταση .gbr) στον προσωπικό σας φάκελο brushes.

Διάκενο

Διάκενο: Όταν το πινέλο σχεδιάζει μια γραμμή, στην πραγματικότητα εντυπώνει το εικονίδιο πινέλου επανειλημμένα. Εάν οι εντυπώσεις του πινέλου είναι πολύ κοντά, παίρνετε την εντύπωση συμπαγούς γραμμής.

3.12.4.2. Ενεργοποίηση της εντολής
  • You can access this command from the image menubar through EditPaste asPaste as New Brush….

3.12.5. Επικόλληση ως νέο μοτίβο

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να ονομάσετε το νέο σας μοτίβο. Το μοτίβο εμφανίζεται στο Διάλογο μοτίβων.

3.12.5.1. Επιλογές

Σχήμα 16.15. Ο διάλογος «Νέο μοτίβο»

Ο διάλογος «Νέο μοτίβο»

Όνομα μοτίβου

Όνομα μοτίβου είναι το όνομα που θα είναι στο διάλογο μοτίβου.

Όνομα αρχείου

Το νέο μοτίβο αποθηκεύεται ως Όνομα αρχείου (με επέκταση .pat) στον προσωπικό σας κατάλογο patterns.

3.12.5.2. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the image menubar through EditPaste asPaste as New Pattern….