2.10. Αποθήκευση αντιγράφου…

Η εντολή αποθήκευση αντιγράφου κάνει το ίδιο όπως η εντολή αποθήκευση, αλλά με μια σημαντική διαφορά. Ζητά πάντα ένα όνομα αρχείου και αποθηκεύει την εικόνα στο συγκεκριμένη μορφή αρχείου XCF, αλλά δεν αλλάζει το όνομα της ενεργού εικόνας ή δεν τη σημειώνει ως «καθαρή». Ως αποτέλεσμα, εάν προσπαθήσετε να διαγράψετε την εικόνα, ή να φύγετε από το GIMP, πληροφορείστε ότι η εικόνα είναι «βρόμικη» και σας δίνεται μια ευκαιρία να την αποθηκεύσετε.

Αυτή η εντολή είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της εικόνας σας στην τρέχουσα κατάσταση της, αλλά να συνεχίσετε να δουλεύετε με το αρχικό αρχείο χωρίς διακοπή.

2.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through FileSave a Copy…. There is no default keyboard shortcut.