14.8. Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise)

14.8.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο παράγει υφή θορύβου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο μονόδρομου θορύβου (Simplex Noise). Τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από την εικόνα που ανοίξατε

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο με τις προκαθορισμένες επιλογές

14.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersRenderNoiseSimplex Noise….

14.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.342. Επιλογές φίλτρου «Μονόδρομος θόρυβος»

Επιλογές φίλτρου «Μονόδρομος θόρυβος»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κλίμακα

Κλιμάκωση της λειτουργίας θορύβου: δουλεύει όπως η εστίαση.

Επαναλήψεις

Ένας αριθμός των οκτάβων θορύβου.

Τυχαία σπορά, νέα σπορά

Για διαφοροποίηση του θορύβου.