Όνομα

Στρώση — Αναφορά πλήκτρων για το μενού στρώση

Στρώσεις

Shift + Ctrl + N

Νέα στρώση

Shift + Ctrl + D

Διπλασιασμός στρώσης

Page Up

Επιλογή της επάνω στρώσης

Page Down

Επιλογή της κάτω στρώσης

Αρχικός κατάλογος

Επιλογή της πρώτης στρώσης

Τέλος

Επιλογή της τελευταίας στρώσης

Ctrl + M

Συγχώνευση ορατών στρώσεων

Ctrl + H

Αγκύρωση στρώσης

Shift + Ctrl + N

Μετασχηματισμός, Μετατόπιση: μετακίνηση των εικονοστοιχείων στη στρώση