Nom

Capa — Referència de tecles pel menú Capes

Capes

Maj + Ctrl + N

Capa nova

Maj + Ctrl + D

Duplica les capes

Apuja la pàgina

Selecciona les capes superiors

Abaixa la pàgina

Selecciona les capes inferiors

Inici

Selecciona la primera capa

Fi

Selecciona l'última capa

Ctrl + M

Fusiona les capes visibles

Ctrl + H

Ancora la capa

Maj + Ctrl + N

Transformació, desplaçament: desplaça els píxels de la capa