8.52. Εξαγωγή ιστογράμματος

8.52.1. Επισκόπηση

Εξάγει το ιστόγραμμα εικόνας σε αρχείο κειμένου, έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα προγράμματα και να φορτωθεί σε υπολογιστικά φύλλα. Το ιστόγραμμα παράγεται για την επιλεγμένη περιοχή εικόνας. Τα πλήρως διαφανή εικονοστοιχεία δεν υπολογίζονται.

Το τελικό αρχείο είναι αρχείο CSV (τιμές διαχωρισμένες με κόμματα), που μπορούν να εισαχθούν απευθείας στα περισσότερα υπολογιστικά προγράμματα. Η πρώτη γραμμή του αρχείου CSV είναι μια γραμμή τίτλου. Μια γραμμή δεδομένων δημιουργείται για κάθε "κουβά". Κάθε τιμή εικονοστοιχείου μπορεί να είναι στην περιοχή 0 έως 255 και θα συμπεριληφθεί σε έναν από τους κουβάδες ανάλογα με την περιοχή του κουβά.

Η πρώτη στήλη τιτλοφορείται "Έναρξη περιοχής" και περιέχει την αρχική τιμή του κουβά. Οι επόμενες στήλες περιέχουν τις τιμές για διαφορετικά κανάλια. Ποια κανάλια θα συμπεριληφθούν εξαρτάται από τον τύπο της εικόνας. Η σημασία των τιμών σε κάθε στήλη καναλιού, εξαρτάται από την επιλογή Μορφή εξόδου.

Σχήμα 16.226. Παράδειγμα αρχείου που εξάχθηκε με «Εξαγωγή ιστογράμματος»

Έναρξη περιοχής,  Τιμή,  Κόκκινο,  Πράσινο,  Γαλάζιο
     0,   0,0,  0,0,  486,0,  0,0
     1,   0,0,  0,0,  300,0,  0,0
     2,   0,0,  0,0,  336,0,  0,0
     3,   0,0,  0,0,  399,0,  0,0
     4,   0,0,  0,0,  510,0,  0.0
     ....
   

Το παραπάνω αρχείο παραδείγματος δημιουργήθηκε για εικόνα RGB, χρησιμοποιώντας τη μορφή εξόδου πλήθος εικονοστοιχείων και Μέγεθος κουβά 1. Η γραμμή που ξεκινά με τον αριθμό 3 περιγράφει τον τέταρτο κουβά και θα περιλαμβάνει όλα τα εικονοστοιχεία από την τιμή 3 μέχρι την (αλλά χωρίς να συμπεριλαμβάνει) τιμή 4. Ο αριθμός 399,0 σε αυτήν τη γραμμή μπορεί τότε να ερμηνευτεί ως "Υπάρχουν 399 εικονοστοιχεία που έχουν τιμή πράσινου 3".

8.52.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsInfoExport histogram….

8.52.3. Επιλογές

Σχήμα 16.227. «Export Histogram» options

«Export Histogram» options

Αρχείο ιστογράμματος

Το αρχείο στο οποίο θα εξαχθεί το ιστόγραμμα.

Μέγεθος κουβά

Το Μέγεθος κουβά σας επιτρέπει τον έλεγχο του αριθμού των θεωρούμενων χρωμάτων ως παρόμοιων και μετρημένων με τον ίδιο «κουβά». μεγαλύτερο μέγεθος κουβά θα παράξει λιγότερους κουβάδες και συνεπώς λιγότερες γραμμές στο εξαγόμενο αρχείο. Παραδείγματος χάρη, μέγεθος κουβά ίσο με 1 θα παράξει 256 κουβάδες, ενώ μέγεθος κουβά 16 θα παράξει 16 κουβάδες.

Μέσος όρος δείγματος

Εάν ενεργοποιηθεί το Μέσος όρος δείγματος, το ιστόγραμμα θα δημιουργηθεί για μια εικόνα που λαμβάνεται με συγχώνευση όλων των ορατών στρώσεων. Αλλιώς, το ιστόγραμμα θα θεωρήσει μόνο την τρέχουσα στρώση.

Output format

Εάν η επιλογή Πλήθος εικονοστοιχείων είναι επιλεγμένη, οι τιμές στο δημιουργούμενο αρχείο θα αντανακλούν την ποσότητα των εικονοστοιχείων σε κάθε κουβά. Εάν είναι επιλεγμένο το Κανονικοποιημένο, οι τιμές θα είναι η ποσότητα των εικονοστοιχείων στον κουβά διαιρεμένη με την συνολική ποσότητα των εικονοστοιχείων. Η επιλογή Ποσοστό είναι παρόμοια με την Κανονικοποιημένο, αλλά οι τιμές μορφοποιούνται ως ποσοστά.