8.51. Μέσος όρος περιγράμματος

8.51.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.221. Παράδειγμα για φίλτρο «Μέσος όρος περιγράμματος»

Παράδειγμα για φίλτρο «Μέσος όρος περιγράμματος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «Μέσος όρος περιγράμματος»

Foreground color in the Toolbox after applying the «Border Average» filter


This plug-in calculates the most often used color in a specified border of the active layer or selection. It can gather similar colors together so that they become predominant. The calculated color becomes the foreground color in the Toolbox. This filter is interesting when you have to find a Web page color background that differs as little as possible from your image border. The action of this filter is not registered in Undo History and can't be undone with Ctrl+Z: it doesn't modify the image.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή λειτουργεί μόνο σε εικόνες RGB. Εάν η εικόνα είναι σε κλίμακα του γκρι ή από ευρετήριο, η καταχώριση του μενού είναι απενεργοποιημένη.

8.51.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsInfoBorder Average….

8.51.3. Επιλογές

Σχήμα 16.222. Options of the «Border Average» filter

Options of the «Border Average» filter

Μέγεθος περιγράμματος

The border Thickness in pixels.

Αριθμός χρωμάτων

Το Μέγεθος κουβά σας επιτρέπει τον έλεγχο του αριθμού των θεωρούμενων χρωμάτων ως παρόμοιων και μετρημένων με τον ίδιο «κουβά». Μια χαμηλή τιμή μεγέθους κουβά (δηλαδή, ένας μεγάλος αριθμός κουβά) σας δίνει καλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό του μέσου όρου χρώματος. Σημειώστε ότι άριστη ακρίβεια δεν σημαίνει κατ' ανάγκην καλύτερα αποτελέσματα (δείτε το παρακάτω παράδειγμα).

8.51.4. Επεξηγηματικά παραδείγματα του φίλτρου «Μέσος όρος περιγράμματος»

Σχήμα 16.223. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα: τα χρώματα είναι καθαρό κόκκινο (255;0;0), καθαρό γαλάζιο (0;0;255) και διαφορετικά αλλά παρόμοια είδη πράσινου ( 0;255;0 , 63;240;63 , 48;224;47 , 0;192;38 ).


Σχήμα 16.224. Ο «Αριθμός χρωμάτων» ορίστηκε σε 8:

Ο «Αριθμός χρωμάτων» ορίστηκε σε 8:

Το τελικό χρώμα είναι κόκκινο (254,2,2).


The bucket size is low. So the bucket number is high. All color shades can be stored in different buckets. Here, the bucket containing red is the most filled. The resulting color is a nearly pure Red (254,2,2) and becomes the foreground color in the Toolbox.

Σχήμα 16.225. Ο «Αριθμός των χρωμάτων» ορίστηκε σε 64:

Ο «Αριθμός των χρωμάτων» ορίστηκε σε 64:

Το τελικό χρώμα είναι πράσινο (32,224,32).


Εδώ το μέγεθος κουβά είναι υψηλό, ο αριθμός κουβάδων χαμηλός. Παρόμοια χρώματα (εδώ πράσινο) αποθηκεύονται στο ίδιο κουβά. Αυτός ο «πράσινος» κουβάς είναι τώρα ο πιο γεμάτος. Όλα τα χρώματα σε αυτόν τον κουβά έχουν τις ίδιες τιμές για τα δύο πιο σημαντικά δυαδικά: (00******;11******;00******). Τα εναπομένοντα 6 δυαδικά μπορούν να έχουν οποιεσδήποτε τιμές από 0 έως 63 για το αντίστοιχο κανάλι. Έτσι σε αυτόν τον κουβά, περιοχή καναλιών κόκκινου χρώματος από 0 έως 63, πράσινα κανάλια από 192 έως 255, γαλάζια κανάλια από 0 έως 63. Το τελικό χρώμα είναι πράσινο (32,224,32), που, για κάθε κανάλι, είναι ο μέσος όρος μεταξύ των ορίων της περιοχής καναλιού (63 + 0)/2, (255+192)/2 , (63+0)/2.