8.51. Μέσος όρος περιγράμματος

8.51.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.241. Παράδειγμα για φίλτρο «Μέσος όρος περιγράμματος»

Παράδειγμα για φίλτρο «Μέσος όρος περιγράμματος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «Μέσος όρος περιγράμματος»

Εφαρμογή φίλτρου «Μέσος όρος περιγράμματος»


This plug-in calculates the most often used color in a specified border of the active layer or selection. It can gather similar colors together so that they become predominant. The calculated color becomes the foreground color in the Toolbox. This filter is interesting when you have to find a Web page color background that differs as little as possible from your image border. The action of this filter is not registered in Undo History and can't be deleted with Ctrl+Z: it doesn't modify the image.

[Σημείωση] Σημείωση

This command only works on RGB images. If the image is Grayscale or Indexed, the menu entry is disabled.

8.51.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under ColorsInfoBorder Average.

8.51.3. Επιλογές

Σχήμα 16.242. Επιλογές του φίλτρου «Μέσος όρος περιγράμματος»

Επιλογές του φίλτρου «Μέσος όρος περιγράμματος»

Μέγεθος περιγράμματος

Μπορείτε να ορίσετε εδώ το περίγραμμα Πάχος σε εικονοστοιχεία.

Αριθμός χρωμάτων

Το Μέγεθος κουβά σας επιτρέπει τον έλεγχο του αριθμού των θεωρούμενων χρωμάτων ως παρόμοιων και μετρημένων με τον ίδιο «κουβά». Μια χαμηλή τιμή μεγέθους κουβά (δηλαδή, ένας μεγάλος αριθμός κουβά) σας δίνει καλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό του μέσου όρου χρώματος. Σημειώστε ότι άριστη ακρίβεια δεν σημαίνει κατ' ανάγκην καλύτερα αποτελέσματα (δείτε το παρακάτω παράδειγμα).

8.51.4. Επεξηγηματικά παραδείγματα του φίλτρου «Μέσος όρος περιγράμματος»

Σχήμα 16.243. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα: τα χρώματα είναι καθαρό κόκκινο (255;0;0), καθαρό γαλάζιο (0;0;255) και διαφορετικά αλλά παρόμοια είδη πράσινου ( 0;255;0 , 63;240;63 , 48;224;47 , 0;192;38 ).


Σχήμα 16.244. Ο «Αριθμός χρωμάτων» ορίστηκε σε 8:

Ο «Αριθμός χρωμάτων» ορίστηκε σε 8:

Το τελικό χρώμα είναι κόκκινο (254,2,2).


Το μέγεθος κουβά είναι μικρό. Έτσι ο αριθμός κουβά είναι μεγάλος. Όλες οι χρωματικές αποχρώσεις μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικούς κουβάδες. Εδώ, ο κουβάς που περιέχει κόκκινο είναι ο πιο γεμάτος. Το τελικό χρώμα είναι ένα σχεδόν καθαρό κόκκινο (254,2,2) και γίνεται το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης.

Σχήμα 16.245. Ο «Αριθμός των χρωμάτων» ορίστηκε σε 64:

Ο «Αριθμός των χρωμάτων» ορίστηκε σε 64:

Το τελικό χρώμα είναι πράσινο (32,224,32).


Εδώ το μέγεθος κουβά είναι υψηλό, ο αριθμός κουβάδων χαμηλός. Παρόμοια χρώματα (εδώ πράσινο) αποθηκεύονται στο ίδιο κουβά. Αυτός ο «πράσινος» κουβάς είναι τώρα ο πιο γεμάτος. Όλα τα χρώματα σε αυτόν τον κουβά έχουν τις ίδιες τιμές για τα δύο πιο σημαντικά δυαδικά: (00******;11******;00******). Τα εναπομένοντα 6 δυαδικά μπορούν να έχουν οποιεσδήποτε τιμές από 0 έως 63 για το αντίστοιχο κανάλι. Έτσι σε αυτόν τον κουβά, περιοχή καναλιών κόκκινου χρώματος από 0 έως 63, πράσινα κανάλια από 192 έως 255, γαλάζια κανάλια από 0 έως 63. Το τελικό χρώμα είναι πράσινο (32,224,32), που, για κάθε κανάλι, είναι ο μέσος όρος μεταξύ των ορίων της περιοχής καναλιού (63 + 0)/2, (255+192)/2 , (63+0)/2.