8.50. Μέσος όρος περιγράμματος

8.50.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.236. Παράδειγμα για φίλτρο «Μέσος όρος περιγράμματος»

Παράδειγμα για φίλτρο «Μέσος όρος περιγράμματος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «Μέσος όρος περιγράμματος»

Εφαρμογή φίλτρου «Μέσος όρος περιγράμματος»


Αυτό το πρόσθετο υπολογίζει το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο χρώμα σε ένα καθορισμένο περίγραμμα της ενεργής στρώσης ή επιλογής. Μπορεί να συγκεντρώσει παρόμοια χρώματα μαζί, έτσι ώστε να γίνουν κυρίαρχα. Το υπολογισμένο χρώμα γίνεται το χρώμα προσκηνίου στην εργαλειοθήκη. Αυτό το φίλτρο είναι ενδιαφέρον όταν πρέπει να βρείτε το χρώμα παρασκηνίου μιας ιστοσελίδας που να διαφέρει όσο το δυνατό λιγότερο από το περίγραμμα της εικόνας σας. Η ενέργεια αυτού του φίλτρου δεν καταχωρίζεται στο ιστορικό αναιρέσεων και δεν μπορεί να διαγραφεί με Ctrl+Z: δεν τροποποιεί την εικόνα.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή λειτουργεί μόνο σε εικόνες RGB. Εάν η εικόνα είναι σε κλίμακα του γκρι ή από ευρετήριο, η καταχώριση του μενού είναι απενεργοποιημένη.

8.50.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από Χρώματα+ΠληροφορίεςΜέσος όρος περιγράμματος.

8.50.3. Επιλογές

Σχήμα 16.237. Επιλογές του φίλτρου «Μέσος όρος περιγράμματος»

Επιλογές του φίλτρου «Μέσος όρος περιγράμματος»

Μέγεθος περιγράμματος

Μπορείτε να ορίσετε εδώ το περίγραμμα Πάχος σε εικονοστοιχεία.

Αριθμός χρωμάτων

Το Μέγεθος κουβά σας επιτρέπει τον έλεγχο του αριθμού των θεωρούμενων χρωμάτων ως παρόμοιων και μετρημένων με τον ίδιο «κουβά». Μια χαμηλή τιμή μεγέθους κουβά (δηλαδή, ένας μεγάλος αριθμός κουβά) σας δίνει καλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό του μέσου όρου χρώματος. Σημειώστε ότι άριστη ακρίβεια δεν σημαίνει κατ' ανάγκην καλύτερα αποτελέσματα (δείτε το παρακάτω παράδειγμα).

8.50.4. Επεξηγηματικά παραδείγματα του φίλτρου «Μέσος όρος περιγράμματος»

Σχήμα 16.238. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα: τα χρώματα είναι καθαρό κόκκινο (255;0;0), καθαρό γαλάζιο (0;0;255) και διαφορετικά αλλά παρόμοια είδη πράσινου ( 0;255;0 , 63;240;63 , 48;224;47 , 0;192;38 ).


Σχήμα 16.239. Ο «Αριθμός χρωμάτων» ορίστηκε σε 8:

Ο «Αριθμός χρωμάτων» ορίστηκε σε 8:

Το τελικό χρώμα είναι κόκκινο (254,2,2).


Το μέγεθος κουβά είναι μικρό. Έτσι ο αριθμός κουβά είναι μεγάλος. Όλες οι χρωματικές αποχρώσεις μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικούς κουβάδες. Εδώ, ο κουβάς που περιέχει κόκκινο είναι ο πιο γεμάτος. Το τελικό χρώμα είναι ένα σχεδόν καθαρό κόκκινο (254,2,2) και γίνεται το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης.

Σχήμα 16.240. Ο «Αριθμός των χρωμάτων» ορίστηκε σε 64:

Ο «Αριθμός των χρωμάτων» ορίστηκε σε 64:

Το τελικό χρώμα είναι πράσινο (32,224,32).


Εδώ το μέγεθος κουβά είναι υψηλό, ο αριθμός κουβάδων χαμηλός. Παρόμοια χρώματα (εδώ πράσινο) αποθηκεύονται στο ίδιο κουβά. Αυτός ο «πράσινος» κουβάς είναι τώρα ο πιο γεμάτος. Όλα τα χρώματα σε αυτόν τον κουβά έχουν τις ίδιες τιμές για τα δύο πιο σημαντικά δυαδικά: (00******;11******;00******). Τα εναπομένοντα 6 δυαδικά μπορούν να έχουν οποιεσδήποτε τιμές από 0 έως 63 για το αντίστοιχο κανάλι. Έτσι σε αυτόν τον κουβά, περιοχή καναλιών κόκκινου χρώματος από 0 έως 63, πράσινα κανάλια από 192 έως 255, γαλάζια κανάλια από 0 έως 63. Το τελικό χρώμα είναι πράσινο (32,224,32), που, για κάθε κανάλι, είναι ο μέσος όρος μεταξύ των ορίων της περιοχής καναλιού (63 + 0)/2, (255+192)/2 , (63+0)/2.