8.49. Ιστόγραμμα

Ο διάλογος ιστογράμματος τεκμηριώνεται στο Τμήμα 2.5, «Διάλογος ιστογράμματος».