9.2. Konturutjamningsmatrise

9.2.1. Oversyn

Dette filteret vert mest brukt for å laga og å prøva ut eigne filter. Når du brukar filteret, set du opp ei konvolusjonsmatrise, den såkalla kjernen, som så vert brukt på biletet. Dette er eigentleg høgare matematikk, men forklaringa nedanfor skulle gje eit godt grunnlag for å ta i bruk filteret sjølv om du ikkje er matematikar. Skulle du ha behov for meir matematikk, kan du prøva Wikipedia eller andre oppslagsverk. Sidan mange av filtra i GIMP er laga med same matematikken, bør du ikkje verta forundra om du kjenner igjen nokre av sekvensane.

Kva i all verda er eigentleg ei konturutjamningsmatrise? For å ta det siste først. Ei matrise er i denne samanhengen eit mønster sett opp i tabellform. Konturutjamning, eller betre: konvolusjon, er å kombinera to matrise på ein eller annan måte og overføre resultatet til den første matrisa.

I konturutjamningsfilteret vert biletet oppfatta som den første matrisa, ei todimensjonal samling av pikslar set opp i rektangulære ruter. Den andre matrisa, den såkalla kjernematrisa vert sett opp av deg. Innhaldet i denne matrisa er avhengig av kva effekt du ønskjer av filteret.

GIMP brukar 5 × 5 eller 3 × 3 matriser. Her skal vi konsentrera oss om 3 × 3 matriser sidan desse er mest brukt. Dessutan kan du bruka desse matrisene til alle ønskte effektar. Dersom alle rammeverdiane i ei kjernematrise er sett til null, vil systemet oppfatta dette som ei 3 × 3 matrise.

Filteret eksaminerer kvar enkelt piksel i biletet etter tur. Den pikselen som for tida vert analysert, kallar vi her for initialpikselen. Verdien av denne og verdiane av dei 8 omkringliggjande pikslane vert multipliserte med den tilsvarande verdien i kjernen. Den nye verdien til initialpikselen vert summen av desse multiplikasjonane.

Kanskje dette eksemplet vil vere til hjelp:

Figuren til venstre viser matrisa for biletet. Kvar rute representerer ein piksel og tala i ruta pikselverdien. Initialpikselen er i sentrum og er markert med ein raud kant. Området som vert påverka av kjernematrisa er markert med ei grøn ramme. Biletet i midten viser kjernen og biletet til høgre det ferdige resultatet.

Filteret les piksel for piksel frå venstre mot høgre og frå topp til botn gjennom heile området som vert påverka av kjernen. Verdien for kvar piksel vert multiplisert med tilsvarande verdi i kjernen og resultatet vert lagt til dei andre verdiane slik: (40 × 0) + (42× 1) + (46 × 0) + (46 × 0) + (50 × 0) + (55 × 0) + (52 × 0) + (52 × 0) + (56 × 0) + (58 × 0) = 42. Den nye verdien for initialpikselen vert i eksemplet altså 42.

9.2.2. Aktivering av filteret

Du finn dette fileter i hovudmenyen under FilterGenereltKonturutjamningsmatrise….

9.2.3. Innstillingar

Figur 17.171. Innstillingane for filteret «Konturutjamningsmatrise»

Innstillingane for filteret «Konturutjamningsmatrise»

Forval, «inngangstype», klipping, blandingsinnstillingar, førehandsvising, delt vising
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Matrise

Dette er den 5 × 5 kjernematrisa: Du skriv dei ønskte verdiane direkte i kvar rute.

Divisor

Resultatet av den førre kalkulasjonen vert dividert med dette talet. Du vil svært sjeldan bruka noko anna enn 1, som gjer at resultatet ikkje vert endra. Verdiane 9 eller 25, avhengig av matrisestorleiken, vil gje gjennomsnittet av pikselverdiane. Divisoren kan endrast berre når det ikkje er merkt av for «Normaliser».

Forskyving

Denne verdien vert lagt til resultatet av divisjonen for å unngå negativt resultat. Forskyvinga kan derimot vere negativ. Dette kan endrast berre når det ikkje er merkt av for «Normaliser».

Kanalar

Du bestemmer her kva kanalar filteret skal verka på.

Normaliser

Når det er merkt av for dette valet, vert divisor sett automatisk. Dersom resultatet vert 0 (det er ikkje råd å dele med 0) vert det lagt til 128. Sidan negative fargeverdiar ikkje finst, vil eit negativt resultat verta invertert (dvs. det vert lagt til 255).

Alfavekting

Dersom det ikkje er avmerkt for dette valet, vert ein eventuell alfakanal i biletet ikkje rekna med. Dette kan føre til ein del merkelege effektar dersom biletet vert sløra.

Kant

When the initial pixel is on a border, a part of the kernel is outside the image. You have to decide what the filter should do:

Figur 17.172. Border examples

Border examples

Source image

Border examples

None border

Border examples

Clamp border

Border examples

Loop border


Ingen

This part of the kernel is not taken into account.

Klem

Pikslane ved kanten vert ikkje endra, men klipte.

Gå i sløyfe

This part of the kernel will be affected by pixels of the opposite border, so pixels disappearing from one side reappear on the other side.

Svart

Pikslane ved kanten vert endra til svarte.

Kvit

Pikslane ved kanten er endra til kvite.

9.2.4. Eksempel

Oppsettet av ei kjerne bygger eigentleg på avansert matematikk, men du kan gjerne prøve deg fram, eller leite opp ferdige kjerner på Internett. Her er noen få eksempel:

Figur 17.173. Gjer skarpare

Gjer skarpare
Gjer skarpare

Figur 17.174. Sløring

Sløring
Sløring

Figur 17.175. Kantforsterking

Kantforsterking
Kantforsterking

Figur 17.176. Kantfinning

Kantfinning
Kantfinning

Figur 17.177. Relieff

Relieff
Relieff