2.2. Rektangelutvalet

Rektangelutvalet vert brukt til å velje ut og markere rektangulære område i eit bilete. Dette er det enklaste, og det mest brukte av utvalsverktøya. Sjå Del 1, «Utval» for meir om utval og bruken av dei. Informasjon om eigenskapar som er felles for alle utvalsverktøya finn du i Del 2.1, «Felles eigenskapar».

Dette verktøyet kan også verta brukt for å teikne rektangel i eit bilete. Lag eit rektangulært utval og fyll dette ved hjelp av fyllverktøyet. Skal du teikne eit ope rektangel, altså berre omrisset, kan dette gjerast raskt og enkelt ved å lage eit høveleg utval og deretter streke det opp med høveleg farge og strek.

2.2.1. Aktivering

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsRectangle Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the R keyboard shortcut.

2.2.2. Valtastar

[Notat] Notat

Mange av valtastane er meir eller mindre felles for alle utvalsverktøya, og er nærare omtalte i Del 2.1.1, «Valtastane (normalinnstillinga)». Berre tastekombinasjonar som er spesifikke for dette verktøyet er omtalte her.

Ctrl

Pressing the Ctrl key after starting your selection, and holding it down until you are finished, causes your starting point to be used as the center of the selected rectangle, instead of a corner. Note that if you press the Ctrl key before starting to make the selection, the resulting selection will be subtracted from the existing selection. The cursor becomes

Shift

If you press the Shift key before starting the selection, the resulting selection will be added to the existing one. The cursor becomes

Trykker du ned Shift-tasten etter at du har byrja markeringa, og held han nede til du er ferdig, vert utvalet avgrensa til eit kvadrat dersom dette er det første utvalet. Seinare vil verktøyet bruke det sideforholdet som er fastsett i verktøyinnstillingane.

Ctrl+Shift

Pressing both keys after starting your selection combines the two effects, giving you a square selection centered on your starting point. Note that pressing these keys before starting your selection intersects the resulting selection with the existing one and the pointer change shape accordingly:

2.2.3. Å forandre utvalet

Figur 14.7. Eksempel på bruk av rektangelutvalet

Eksempel på bruk av rektangelutvalet

When this tool is selected the mouse pointer is displayed like this: as soon as it is over the image. A drag and drop allows to get a rectangular (or square) shape. When the mouse button is relaxed, a dotted line («marching ants») outlines the selection. It's not necessary to adjust the selection with care; you can resize it easily later.

Når du flytter musepeikaren rundt på biletet, vil peikaren forandre seg alt etter kvar han er i høve til utvalet:

- Utanfor utvalet ser musepeikaren ut slik som vist ovanfor. Dette fortel at verktøyet er klar for å lage eit nytt utval som anten vil erstatte det eksisterande utvalet, eller kombinere det nye utvalet med det eksisterande, avhengig av kva modus verktøyet er sett til.

- within selection peripheral parts, the mouse pointer changes into various shapes when overflying rectangular sensitive and clearly marked areas. These handles allow you to resize the selection. In selection corners the pointer changes into a shape according to the context; for instance in the low right corner it becomes: . So, by click-and-dragging these areas, you can magnify or shrink the selection size. Over median selection parts, lateral, low or up, pointer is changed into appropriate shapes according to the context. For instance, when the mouse pointer is over the median right side, the pointer looks like: . So you can click-and-drag to magnify or to shrink the selection size by moving the chosen boundary.

- inside selection central area the mouse pointer looks like usual for object manipulation, i.e.: . So you can move the whole selection by a click-and-drag.

Når alt arbeidet med utvalet er ferdig, må du kome deg ut av verktøyet, utan å øydelegge utvalet. Den enklaste måten er å klikke ein gong inne i utvalet eller å trykkja Enter-tasten. Ein annan måte er å velje eit anna verktøy utanom utvalsverktøya og for eksempel fylle utvalet med ein farge.

[Tips] Tips

Du kan setje musepeikaren over eit av markeringsområda, og flytte dette med piltastane ein piksel om gongen, eller 25 pikslar om gongen viss du held nede Shift-tasten.

Figur 14.8. Peikarsymbola

Peikarsymbola

Biletet viser alle peikarsymbola og kvar dei vert brukte i rektangelutvalet.


Når alt arbeidet med utvalet er ferdig, må du kome deg ut av verktøyet, utan å øydelegge utvalet. Den enklaste måten er å klikke ein gong inne i utvalet eller å trykkjaEnter-tasten. Ein annan måte er å velje eit anna verktøy utanom utvalsverktøya og for eksempel fylle utvalet med ein farge.

2.2.4. Verktøyinnstillingar

Figur 14.9. Innstillingane for verktøyet «rektangelutval»

Innstillingane for verktøyet «rektangelutval»

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

[Notat] Notat

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Modus, kantutjamning og mjuke kantar

Felles innstillingar for utvalsverktøya

Avrunda hjørne

Aktiverer du denne, vil det kome fram ein glidebrytar som du kan bestemme radius for hjørna med. (Treng du meir kontroll med utforminga av hjørna, kan du bruke UtvalAvrunda rektangel frå biletmenyen).

Ekspander frå sentrum

Dette vil føre til at det punktet du klikkar på for å byrja å lage utvalet, vert sentrum i utvalet.

Fast

Denne menyen gir deg høve til å velje mellom fire oppsett for rektangelet:

Sideforhold

Dersom du aktiverer denne, vil forholdet mellom sidene i rektangelet vere det som er skrive inn i den tilhøyrande ruta. Dette gjeld også når du forandrar storleiken på utvalet. Normalinnstillinga er 1 : 1, altså eit kvadrat, men dette kan du endre etter behov. Du kan klikke på symbolet for ståande eller liggande for å invertere forholdet.

Breidde

Breidda vert bestemt av talet du skriv inn i innskrivingsruta.

Høgde

Høgda vert bestemt av talet du skriv inn i innskrivingsruta.

Storleik

Gjer at du ikkje kan forandre formatet. Høgda og breidda vil vere uforandra.

Posisjon

Desse to tekstfelta inneheld dei gjeldande vassrette og loddrette koordinata for øvre, venstre hjørne for utvlet. Du kan bruke desse felta for å justere posisjonen nøyaktig.

Storleik

These two text fields contain the current width and height of the selection. You can use these fields to adjust the selection size precisely.

Utheving

Dette valet fører til at biletet utanom det markerte området vert dekka av ei mørk, gjennomsiktig maske for å gjere utvalet tydelegare.

Hjelpelinjer

I denne nedtrekksmenyen kan du velje kva slag hjelpelinjer som eventuelt skal brukast innføre utvalet for å gjere det enklare å utforme utvalet slik at det samsvarar med dei vanlege reglane for fotokomposisjonar. Du finn nærare omtale av hjelpelinjene i Hjelpelinjer).

Her er det seks val:

  • Ingen hjelpelinjer

  • Senterlinjer

  • Tredelingsregel

  • Femdelingsregel

  • Gylne snitt

  • Diagonale linjer

Autokrymp

Dette valet er tilgjengeleg dersom eit rektangelutval er brukt. Eit trykk på knappen Autokrymp vil føre til at utvalet automatisk vert krympa til den minste rektangelforma som inkluderer begge elementa i utvalet. Algoritmen, dvs. matematikken som reknar ut dette, er nokså «intelligent». I denne samanhengen betyr det at resultatet i nokre tilfelle kan verta svært avansert, i andre tilfelle overraskande dumt. Dersom området du vel ut er omgitt av einsfarga flater, vil den automatiske krympinga til vanleg verta nokså brukbart. Det endelege utvalet treng ikkje ha same forma som det utvalet du feiar ut.

Figur 14.10. Eksempel på bruk av autokrymp

Eksempel på bruk av autokrymp

Bilete med to element merkte

Eksempel på bruk av autokrymp

Autokrymp brukt


Krymp fletta

Dersom også Krymp fletta er avkryssa, vil den automatiske krympinga bruke pikselinformasjonar frå alle dei synlege laga i staden for berre det aktive laget. Du kan finne meir om dette i ordlista under Flett synlege .