2.3. Ellipseutvalet

Figur 14.13. Symbolet for ellipseutvalet i verktøykassa

Symbolet for ellipseutvalet i verktøykassa

Dette verktøyet vert brukt for å lage elliptiske (ovale) eller sirkelrunde utval i eit bilete, eventuelt med kantutjamning og mjuke kantar om du ønskjer det.

This tool is also used for rendering a circle or ellipse on an image. To render a filled ellipse, create an elliptical selection, and then fill it using the Bucket Fill tool. To create an elliptical outline, the simplest and most flexible approach is to create an elliptical selection and then stroke it. However, the quality of anti-aliasing with this approach is rather crude. A higher quality outline can be obtained by creating two elliptical selections with different sizes, subtracting the inner one from the outer one; however this is not always easy to get right. The command SelectBorder… makes it easy.

2.3.1. Aktivering

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the image-menu: ToolsSelection ToolsEllipse Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the E keyboard shortcut.

2.3.2. Valtastar

[Notat] Notat

Mange av valtastane er meir eller mindre felles for alle utvalsverktøya, og er nærare omtalte i Del 2.1.1, «Valtastane (normalinnstillinga)». Berre tastekombinasjonar som er spesifikke for dette verktøyet er omtalte her.

Ctrl

Trykker du ned Ctrl-tasten etter at du har byrja markeringa, og held han nede til du er ferdig, vert startpunktet brukt som sentrum i utvalet i staden for å verta eit av hjørna i det tenkte rektangelet som omgir figuren. Trykkjer du ned Ctrl-tasten før du byrjar markeringa, vert det nye utvalet trekt frå det eksisterande utvalet.

Shift

Trykker du ned Shift-tasten etter at du har byrja markeringa og held han nede til du er ferdig, vert utvalet avgrensa til ein sirkel. Trykker du ned Shift-tasten før du byrjar markeringa, v det nye utvalet lagt til det eksisterande utvalet.

Ctrl+Shift

Dette gir ein kombinert effekt: Eit sirkulært utval sentrert om startpunktet. Held du nede desse to tastane før du byrjar markeringa, vil det nye utvalet lage eit snitt med det eksisterande utvalet. Dette vert også vist med at musemarkøren viser snitt-symbolet «∩».

2.3.3. Å bruke verktøyet

Figur 14.14. Eksempel på ellipseutval

Eksempel på ellipseutval

Når ellipseverktøyet er i bruk, vert dette vist ved at musemarkøren syner ein sirkel. Verktøyet teiknar ein sirkel eller oval inne i eit rektangel. Når du slepp opp museknappen vert sirkelen vist med ei prikkelinje («marsjerande maur»). Dersom det er nødvendig, kan du finjustere sirkelen ved å ta tak i ein av firkantane i hjørnet av rektangelet og dra dit du måtte ønskje.

Du finn meir om dette i Del 2.2.3, «Å forandre utvalet».

2.3.4. Innstillingar

Figur 14.15. Innstillingane for verktøyet «ellipseutval»

Innstillingane for verktøyet «ellipseutval»

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

[Notat] Notat

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Modus, kantutjamning og mjuke kantar

Felles innstillingar for utvalsverktøya

Dei andre innstillingane

Dei andre innstillingane er dei same som verktøyinnstillingane for rektangelutvalet.