2.3. Ellipseutvalet

Dette verktøyet vert brukt for å lage elliptiske (ovale) eller sirkelrunde utval i eit bilete, eventuelt med kantutjamning og mjuke kantar om du ønskjer det.

This tool is also used for rendering a circle or ellipse on an image. To render a filled ellipse, create an elliptical selection, and then fill it using the Bucket Fill tool. To create an elliptical outline, the simplest and most flexible approach is to create an elliptical selection and then stroke it. However, the quality of anti-aliasing with this approach is rather crude. A higher quality outline can be obtained by creating two elliptical selections with different sizes, subtracting the inner one from the outer one; however this is not always easy to get right. The command SelectBorder… makes it easy.

2.3.1. Aktivering

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsEllipse Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the E keyboard shortcut.

2.3.2. Valtastar

[Notat] Notat

Mange av valtastane er meir eller mindre felles for alle utvalsverktøya, og er nærare omtalte i Del 2.1.1, «Valtastane (normalinnstillinga)». Berre tastekombinasjonar som er spesifikke for dette verktøyet er omtalte her.

Ctrl

Trykker du ned Ctrl-tasten etter at du har byrja markeringa, og held han nede til du er ferdig, vert startpunktet brukt som sentrum i utvalet i staden for å verta eit av hjørna i det tenkte rektangelet som omgir figuren. Trykkjer du ned Ctrl-tasten før du byrjar markeringa, vert det nye utvalet trekt frå det eksisterande utvalet.

Shift

Trykker du ned Shift-tasten etter at du har byrja markeringa og held han nede til du er ferdig, vert utvalet avgrensa til ein sirkel. Trykker du ned Shift-tasten før du byrjar markeringa, v det nye utvalet lagt til det eksisterande utvalet.

Ctrl+Shift

Dette gir ein kombinert effekt: Eit sirkulært utval sentrert om startpunktet. Held du nede desse to tastane før du byrjar markeringa, vil det nye utvalet lage eit snitt med det eksisterande utvalet. Dette vert også vist med at musemarkøren viser snitt-symbolet «∩».

2.3.3. Å bruke verktøyet

Figur 14.11. Eksempel på ellipseutval

Eksempel på ellipseutval

When this tool is selected the mouse pointer comes with a circle icon as soon as it is over the image. A drag-and-drop allows you to get an ellipse (or a circle) within a rectangular box. When the mouse button is relaxed, a dotted line («marching ants») outlines the elliptic selection. It's not necessary to adjust the selection with care; you can resize it easily later.

Du finn meir om dette i Del 2.2.3, «Å forandre utvalet».

2.3.4. Innstillingar

Figur 14.12. Innstillingane for verktøyet «ellipseutval»

Innstillingane for verktøyet «ellipseutval»

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

[Notat] Notat

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Modus, kantutjamning og mjuke kantar

Felles innstillingar for utvalsverktøya

Dei andre innstillingane

Dei andre innstillingane er dei same som verktøyinnstillingane for rektangelutvalet.