5.7. Banar og SVG-filer

SVG står for «Scalable Vector Graphics», og er eit filformat som vert stendig meir brukt for å lagra vektorgrafikk. I vektorgrafikk er dei grafiske elementa uavhengige av storleiken på biletet. Dette i motsetnad til punktgrafikk, som lagrar dei grafiske elementa som biletpunkttabellar. GIMP er i hovudsak basert på punktgrafikk, men banane vert laga som vektorgrafikk.

Fortunately, paths are represented in SVG files in almost exactly the same way they are represented in GIMP. This compatibility makes it possible to store GIMP paths as SVG files without losing any information. You can access this capability in the Paths dialog.

It also means that GIMP can create paths from SVG files saved in other programs, such as Inkscape, a popular open-source vector graphics application. This is nice because dedicated vector editing programs have much more powerful path-manipulation tools than GIMP does. You can import a path from an SVG file using the Paths dialog.

Dette betyr også at GIMP kan lage banar frå SVG-filer laga i andre biletbehandlingsprogram. To gode såkalla «open-source program» spesiallaga for å arbeide med vektorgrafikk er [INKSCAPE] og Sodipodi. Desse to programma har betre og kraftigare banehandtering enn GIMP. Du kan importera SVG-filer via fanemenyen i banedialogen (Importer bane). Sjå eventuelt også Del 2.3, «Banedialogen».

[Notat] Notat

I tillegg til å handtere banar i SVG-format, kan GIMP også opna SVG-filer som GIMP-bilete på vanleg måte.