6. Penslar

Figur 7.15. Eksempel på ulike penselstrok

Eksempel på ulike penselstrok

Eksempel på penslar brukte i GIMP. Alle er teikna med målarpenselen.


Ein pensel er eit biletmønster eller eit sett med biletmønster som vert brukte til å teikna med. I GIMP er det eit sett med 10 ulike teiknereiskap. Nokre av desse verkar slik du kjenner dei frå andre samanhengar, medan det kanskje er vanskelegare å godta at kloning, utgniding av farge eller andre av teikneverktøya høyrer til i denne kategorien. Det er vel eigentleg eit definisjonsspørsmål. Alle teikneverktøya, unnateke pennen, nyttar det same penselsettet. Når du teiknar med eit av teikneverktøya, vert mønsteret i penselen avsett som avtrykk på biletet. Eit penselstrok vert til vanleg laga ved å flytta peikaren over biletet medan museknappen vert halde nede. Dette lagar ein serie avtrykk fordelte langs banen på ein måte som er spesifisert av eigenskapane til verktøyet som vert brukt.

Du kan velja pensel ved å klikka på eitt av symbola i penseldialogvindauget. Den gjeldande penselen vert vist i området for penslar/mønsterelement/fargeovergangar i verktøykassa. Ein av måtane for å opna penseldialogvindauget er å klikka på penselsymbolet her.

GIMP vart installert, vart det lagt inn ein del ferdigdefinerte penslar. Mellom desse nokre underlege som helst er meint å syne kva som er mogeleg i GIMP. (Peparfruktene på biletet over er ikkje teikna, men «stempla» med ein spesiell pensel). Det er nokså enkelt å leggja til nye penslar i samlinga, anten du lagar dei sjølv eller lastar dei ned t.d. frå Internett.

Sjølv om GIMP kan bruke mange ulike typar penslar, vert alle brukte på same måten. Til vanleg treng du difor ikkje bry deg så mykje om skilnadane, men her er likevel eit oversyn over dei tilgjengelege typane:

Vanlege penslar

Dei fleste penslane i GIMP høyrer til her. Dei vert viste i penseldialogvindauget med penselavtrykket i grått. Når du teiknar med dei, vert gråfargen bytta ut med forgrunnsfargen (vist i fargeområdet i verktøykassa). Avtrykket vert slik som vist i penseldialogvindauget.

I GIMP lagar du slike penslar enkelt og greitt ved å laga det ønskte penselavtrykket som eit gråskalabilete og deretter lagra det med filutvidinga .gbr. Neste gong du opnar GIMP, vil den nye penselen dukke opp i lista over penslar. Du kan også føya penselen til i lista ved å trykkja Oppdater-knappen i penseldialogvindauget utan å starta GIMP på nytt. Område av penselavtrykket som ikkje skal ta farge må vera kvite, ikkje gjennomsiktige. Det kan ofte vere lurt å kreere biletet med forstørra skjermvising for lettare å prikka inn detaljane.

Fargepenslar

Penslane i denne gruppa er viste med farga penselavtrykk i penseldialogvindauget. Desse penslane har førehandsdefinerte fargar som er heilt uavhengige av forgrunnsfargen i verktøykassa. Elles vert dei brukte som vanlege penslar. Også fargepenslane kan innehalde tekst.

Du lagar ein slik pensel ved å laga eit lite RGBA-bilete:

Vel FilNy… i hovudmenyen.

I Avanserte innstillingar set du for eksempel fargerommet til RGB-farge og fyll med til gjennomsikt.

Teikna biletet.

Vel FilLagra… i hovudmenyen for å lagra biletet som ei .xcf-fil for å behalda alle eigenskapane.

Vel FilEksporter som … i hovudmenyen for å eksportera biletet som ein pensel med filutvidinga .gbr.

Trykk på knappen oppdater penslane i dialogvindauget penslar .

Penselen din dukkar straks opp saman med dei andre penslane. Du treng ikkje starta GIMP på nytt for å bruka han.

[Tips] Tips

Når du kopierer eller klipper ut eit utval, vil du kunna sjå innhaldet av utklippstavla, altså utvalet, oppe til venstre i penseldialogvindauget. Dette kan du bruka direkte som pensel. Sjå meir om dette i Del 3.2.4, «Tavlepenselen».

Figur 7.16. Utval til pensel etter kopier eller klipp ut

Utval til pensel etter kopier eller klipp ut

Mønsterpensel

Penslane i denne gruppa kan gjera fleire, ulike avtrykk på biletet. Dei er merkte med eit lite, raudt triangel i nedre, høgre hjørnet på penselavtrykket i penseldialogvindauget. Denne penseltypen vert også kalla «animerte penslar», «børsterør» og mykje anna som går på at avtrykket varierer medan du stryk ut penselen. I prinsippet kan denne typen penslar vera svært avanserte, særleg dersom du brukar eit mønster som endrar utsjånad i høve til trykk, vinkel eller liknande. Dette har til nå vore lite brukt, og er førebels lite utvikla. Dei som følgjer med GIMP er relativt enkle, men kan likevel vera nokså brukbare.

Du kan finna eit eksempel på korleis du lagar slike penslar i Animerte penslar

Parametriske penslar

Desse vert laga med verktøyet for penselredigering, og gir deg høve til å lage mange ulike penselformer på ein enkel måte. Ein hyggeleg eigenskap med desse penslane er at du kan endra storleiken på dei etter behov. Frå GIMP 2.2 kan du også la knappetrykk eller musehjulet styra penselvidda for parametriske penslar.

Du kan variera breidda på alle penslane med ein glidebrytar i innstillingane for teikneverktøya. Det er også råd å gjere dette med musehjulet dersom du har sett det opp slik. Sjå meir om dette i Del 9, «Å endra penselbreidda».

I tillegg til penselmønsteret har penslane i GIMP også ein annan viktig eigenskap: avstand. Dette er avstanden mellom penselavtrykka når du fører penselen i eit samanhengande strok. Kvar pensel har sin eigen førehandsinnstilte avstand, men du kan endra denne ved hjelp av penseldialogvindauget.

[Notat] Notat

GIMP kan bruka MyPaint-penslar. Sjå Del 3.11, «MyPaint Brush» for meir om dette.