2.3. Banedialogvindauget

Er du usikker på kva ein bane er i denne samanhengen, kan du finne meir om dette i Del 5, « Banar ».

Figur 15.12. Banedialogvindauget

Banedialogvindauget

Banedialogvindauget vert brukt når du skal arbeida på banar. Frå dette dialogvindauget kan du oppretta eller fjerna banar, lagra dei, omforma dei til og frå utval osv.

2.3.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til det:

 • Frå hovudmenyen via VindaugeDialogvindaugeBanar.

 • frå fanemenyen i ein annan dialogmeny ved å klikka på fanen og velja Legg til faneBanar.

I menyen Vindauge finn du ei liste over løyste vindauge viss minst eitt dialogvindauge er ope. Du kan i tilfelle løfta «banedialogvindauget» frå hovudmenyen: VindaugeBanar.

2.3.2. Å bruke banedialogvindauget

Kvar bane høyrer til eitt bilete. Banane er komponentar i biletet på same måten som laga er det. I banedialogvindauget vert det vist ei liste over alle banane som høyrer til det aktive biletet. Byter du til eit anna bilete, vil banedialogvindauget visa banane i det nye biletet. I multivindaugemodus kan du visa namnet på det gjeldande biletet øvst i vindauget ved å velja «Vis biletutvalet» i fanemenyen.

Dersom du familiær med lagdialogvindauget, vil du sjå at banedialogvindauget på mange måtar er nokså mykje det same.

Øvst er det to «lås»-ikon:

Lås banen

Eit «bane»-ikon fortel om redigeringa av den gjeldande banen er låst (fråkopla) eller ikkje. Trykk på ikonet for å veksla mellom låst og ulåst.

[Notat] Notat

Fram til GIMP 2.10.32 vart dette kala Lås banestroka. Det namnet vart sett på som tvetydig, fordi omgrepet strok også vart brukt for å styra linjer langs ein sti, som dette alternativet ikkje endrar.

Lås baneplasseringa

Eit «kryss med piler»-ikon fortel om den gjeldande baneplasseringa er låst eller ikkje. Når plasseringa er låst, kan banen ikkje flyttast. Trykk på ikonet for å veksla mellom låst og ikkje låst.

Dialogvindauget viser ei liste over alle banane i biletet, med fire opplysningar for kvar bane:

Synleg bane av/på

Dersom banen er synleg, vert dette vist med eit bilete av eit «ope auge». Dersom banen ikkje er synleg, vil det i staden vere ein blank plass der auget skulle ha vore. Med «synleg» meiner ein her at det vert vist eit spor av banen på biletet. Sjølve banen vert eigentleg ikkje ein del av biletet før han vert strekt opp eller teikna på. Du kan slå visinga av banen av ved å klikka på augesymbolet, og på ved å klikka på plassen der det skulle ha vore.

Lenk saman banar

Til høgre for augesymbolet vert det vist eit «lenkesymbol» dersom banen er lenka saman med andre banar. Elles berre eit blankt område. At banane er lenka saman betyr i denne samanhengen at dersom du t.d. skalerer eller på andre måtar omformar eit bilete, vil dette påverka alle biletdelane som er lenka saman. Du kan slå lenka av ved å klikka på lenkesymbolet, og på ved å klikka på plassen der det skulle ha vore.

Miniatyrbilete

Miniatyren viser ei skisse av banen. Dersom du klikkar på miniatyren kan du dra han over i eit bilete for å laga ein kopi av banen der.

Banenamnet

Namnet på banen må vere unikt. Dersom du gir banen eit namn som er i bruk frå før, vert det lagt til eit tal, t.d. «#1» for å gjere det eineståande.

Dersom det finst namn i lista, vil eit av dei vere markerte for å visa kva for bane som er den aktive banen i biletet. Det er denne banen alle operasjonane vert utført på når du brukar dialogmenyen eller knappane nedst i dialogvindauget. Du kan klikka på lista for å gjera ønskt bane aktiv.

Høgreklikkar du på ei av oppføringane i lista, vil du få opp den lokale banemenyen.

2.3.3. Knappar

Knappane nedst i dialogvindauget samsvarar med tilsvarande oppføringar i banemenyen som dukkar opp når du høgreklikkar på lista. Nokre av knappane har likevel nokre tilleggsfunksjonar som vert tilgjengelege når du held nede ein kontrolltast medan du klikkar.

Ny bane

Sjå Ny bane. Held du nede Shift-tasten, vert det laga ein ny, tom, bane med dei sist brukte innstillingane utan å opna dialogvindauget for «Ny bane».

Løft banen

Sjå Løft bane. Held du nede Shift-tasten, vert banen flytt til øvst i lista.

Senk banen

Sjå Senk bane. Held du nede Shift-tasten, vert banen flytt til nedst i lista.

Dupliser banar

Sjå Dupliser banar.

Bane til utval

Omformar den aktive banen til eit utval. Sjå meir om denne prosessen under bane til utval. Du kan bruka kontrolltastane for å bestemma korleis det nye utvalet skal leggjast inn i høve til eksisterande utval:

Tast Handling
Ingen Byt med eksisterande utval
Forskyv Legg til i utvalet
Ctrl Trekk frå utvalet
Forskyv+Ctrl Snitt med utvalet.
Utval til bane

Held du nede Shift-tasten kjem det opp eit dialogvindauge med Avanserte innstillingar. Denne er truleg mest til nytte for utviklarane av GIMP.

Strek opp banen

Sjå Strek opp banar. Held du nede Shift-tasten vert banen streka opp med dei sist brukte verdiane utan å opna dialogvindauget for «Strek opp bane».

Slett banen

Slett banen slettar den gjeldande banen.

2.3.4. Banemenyen

Figur 15.13. Banemenyen

Banemenyen

Den enklaste måte å få fram banemenyen er å høgreklikka på ei vising av ein bane i banedialogvindauget. Men du kan også klikka på fanemenyen og velje banemenyen derifrå. Banemenyen gir tilgang til dei aller fleste funksjonane du kan bruke på ein bane.

Redigere bane

Dette er berre ein annan måte å få tilgang til baneverktøyet på. Dette verktøyet vert brukt for å oppretta og forandra banar. Du kan også opna det frå verktøykassa eller med snartasten B.

Rediger baneinnstillingane

Denne menyoppføringa lovar nok meir enn ho kan halda, for det einaste du kan bruka ho til, er å gje banen eit nytt namn i dialogvindauget som dukkar opp. Du kan oppnå det same ved å dobbeltklikka på banenamnet i banedialogvindauget.

Fargetagg

Fargetagg opnar ein undermeny, lik den i dialogvindauget for lag, der du kan velja fargetagg for den valde banen.

Ny bane

Dette valet opprettar ein ny bane og legg han til i lista i banedialogvindauget. Den nye banen vert samstundes den aktive banen. Du får også opp dialogvindauget for å gje den nye banen eit namn. Den nye banen har ingen former for ankerpunkt, så du må bruka baneverktøyet for å leggja inn slike punkt før du kan bruka banen til noko som helst.

Løft banen

Denne kommandoen flyttar banen eitt steg oppover på lista i banedialogvindauget. Kva plass banen har i lista betyr ingenting for bruken av han, men det kan vere til litt hjelp for å halda oversynet.

Senk banen

Denne kommandoen flyttar banen eitt steg nedover på lista i banedialogvindauget. Kva plass banen har i lista betyr ingenting for bruken av han, men det kan vera til litt hjelp for å halda oversynet.

Dupliser banen

Dupliser bane lagar ein kopi av den gjeldande banen, gjev kopien eit unikt namn, legg han til i lista i banedialogvindauget og gjer han til den gjeldande banen i biletet. Banekopien vert synleg berre viss den opphavlege banen er synleg.

Slett banen

Knappen Slett banen vert brukt for å fjerne den aktive banen frå lista og biletet.

Flett saman synlege banar

Dersom du klikkar på denne, vert alle synlege banar i biletet, dvs. banar som har synleg augesymbol i banedialogvindauget, henta fram og sett saman til delar i ein og same bane. Dette kan vere nyttig dersom du ønskjer å streka dei opp med t.d. det same strekmønsteret.

«Bane til utval», «Legg til i utvalet», «Trekk frå utvalet» og «Snitt med utvalet»

Alle desse kommandoane omformar den aktive banen til eit utval og kombinerer dette på ein eller annan måte med det eksisterande utvalet. (Unntaket er Bane til utval som erstattar det gjeldande utvalet med det nye). Eventuelle opne banar vert lukka med ei rett linje mellom det første og det siste ankerpunktet. Dei «marsjerande maura» som markerar grensa for utvalet, vil følgja nokså nøyaktig der banen var, men vent ikkje at resultatet skal verta perfekt.

Utval til bane

Du har tilgjenge til denne operasjonen på fleire måtar:

 • Frå hovudmenyen via UtvalTil bane

 • Frå banedialogvindauget via Utval til bane.

 • Frå knappen Utval til bane nedst i banedialogvindauget.

Utval til bane lagar ein ny bane frå omrisset av det aktive utvalet. Som oftast vil banen følgja «dei marsjerande maura» som viser omrisset, men av og til kan det verta små avvik.

Konverteringa av ei todimensjonalt utvalsmaske til ein eindimensjonal bane treng litt spesiell matematikk. Du kan forandra måten dette vert gjort på ved å opna dialogvindauget Avanserte innstillingar. Denne får du tilgang til ved å halde nede Shift-tasten medan du trykkjer på knappen Utval til bane nedst i banedialogvindauget. Dialogvindauget gjev deg tilgang til 20 ulike innstillingar og variablar for denne omforminga, alle med kryptiske namn. Dette dialogvindauget er helst tiltenkt utviklarane, men kan kanskje også vere til litt nytte for den avanserte, eller eksperimentelle, brukaren. Normalt vil Utval til bane gjera det du ventar av han utan at du treng bry deg med korleis han får det til (dersom du ikkje ønskjer det).

Fyll banane

Du har tilgjenge til denne operasjonen på fleire måtar:

 • Frå hovudmenyen via RedigerFyll banane…

 • Frå banedialogmenyen via Fyll banane….

 • Frå knappen Fyll bane i innstillingane for baneverktøyet.

Fyll banen fyller alle områda avgrensa av banen med den gjeldande forgrunnsfargen eller det gjeldande mønsteret. SjåFyll bane for meir om dette.

Strek opp banane…

Du har tilgjenge til denne operasjonen på fleire måtar:

 • Frå hovudmenyen via RedigerStrek opp banane…

 • Frå banedialogmenyen via Strek opp banane.

 • Frå knappen Teikna langs banane nedst i banedialogvindauget.

 • Frå knappen Strek opp bane i innstillingane for baneverktøyet.

Strek opp bane teiknar den aktive banen på det aktive biletlaget ved hjelp av ulike linjestilar og teiknemåtar. Sjå Strek opp bane og Strok for meir informasjon.

Kopier banar

Kopier banarkopierer den gjeldande banen over i utklippstavla for banar slik at du kan lima han inn i eit anna bilete.

[Tips] Tips

Du kan også kopiera og lima inn ein bane ved å dra miniatyren i banedialogvindauget over til eit biletvindauge.

[Notat] Notat

Når du kopierer ein bane til eit biletet, er banen usynleg. Du må gjere han synleg i banedialogvindauget.

Lim inn bane

Lim inn banelagar ein ny bane frå den som ligg i utklippstavla, legg han inn i lista i banedialogvindauget og gjer han til den gjeldande banen i biletet. Dersom det ikkje finst ein bane i utklippstavla, er denne menykomponeneten slått av.

Eksporter banar

Eksporter banar… gjer at du kan lagra ein bane i ei fil. Du får opp eit dialogvindauge der du kan velja filnamn og plassering. Denne banen kan du seinare leggja inn i kva GIMP-bilete som helst ved å bruka Importer bane. Lagringsformatet for banefiler er SVG. Dette betyr at banefilene kan opnast i program for vektorgrafikk som t.d. Sodipodi og Inkscape. Sjå meir om SVG-filer og korleis dei kan brukast i GIMP i banar.

Importer bane

Importer bane… lagar ein ny bane frå ei SVG-fil. Du får opp eit dialogvindauge der du kan finna fram til fila. Sjå meir om SVG-filer og korleis dei kan brukast i GIMP i banar .