2.5. Histogram Dialog

Obrázek 12.13. Dialog Histogram

Dialog Histogram

Dialog Histogram zobrazuje informace o statistickém rozložení barevných hodnot v aktivním obrázku. Takové informace jsou neocenitelné například tehdy, když se snažíte obrázek barevně vyvážit. Histogram je ovšem skutečně pouze informační dialog, manipulace s ním nemůže obrázek nijak ovlivnit. Pokud chcete provést korekci barev na základě histogramu, použijte nástroj Úrovně.

2.5.1. Vyvolání dialogu

Tento dialog je dokovatelný. Více informací o této vlastnosti se dozvíte v části Dokování dialogů. Dialog Histogram lze vyvolat několika způsoby:

  • Z nabídky panelu nástrojů volbou SouborDialogyHistogram

  • Z nabídky obrázku volbou DialogyHistogram

2.5.2. Co je to histogram?

V GIMPu lze každou obrazovou vrstvu rozložit do jednoho nebo více kanálů: v případě RGB obrázku je to červený, zelený a modrý kanál, v případě obrázku ve stupních šedi je jediný kanál jasu. Vrstvy podporující průhlednost mají navíc tzv. alfa kanál. Každý kanál může obsahovat hodnoty v rozsahu od 0 do 255 (celá čísla). Černý pixel je proto reprezentován nulou ve všech barevných kanálech, bílý pixel číslem 255 ve všech barevných kanálech. Průhledný pixel nese hodnotu 0 v alfa kanálu, zcela neprůhledný pixel má naopak alfa hodnotu 255.

V případě RGB obrázků je někdy výhodné definovat „pseudokanál“ jasu. Není to skutečný barevný kanál protože nereprezentuje žádnou informaci přímo uloženou v obrázku. Jas je místotoho vypočítáván podle rovnice: V = max(R,G,B). Jas odpovídá hodnotě, kterou byste získali převedením obrázku do stupňů šedi.

Více informací o kanálech lze nalézt v části Práce s obrázky.

2.5.3. Používání dialogu Histogram

Kanál

Obrázek 12.14. Kanály RGB vrstvy s průhledností

Kanály RGB vrstvy s průhledností

Tato nabídka umožňuje zvolit kanál, jehož histogram má být zobrazen. Nabízené kanály závisí na typu aktivní vrstvy. Možnosti jsou následující:

Jas

V případě RGB obrázků a obrázků v odstínech šedi. Představuje distribuci hodnot jasu ve vrstvě. V případě RGB obrázku jsou tyto hodnoty získány z pseudokanálu.

V případě indexovaného obrázku se jedná o četnost jednotlivých indexů z palety. Jedná se tedy o tzv. pseudobarevný histogram.

Červená, Zelená, Modrá

Tyto možnosti jsou dostupné pouze v případě RGB obrázků. Zobrazují rozložení intenzit v červeném, zeleném a modrém kanálu.

Alfa

Distribuce úrovní krytí. Pokud je vrstva zcela neprůhledná nebo naopak zcela průhledná, je histogram tvořen jediným sloupečkem zcela vpravo nebo vlevo histogramu.

RGB

Obrázek 12.15. Kombinovaný histogram pro červený, zelený a modrý kanál.

Kombinovaný histogram pro červený, zelený a modrý kanál.

Tato možnost, dostupná pouze pro RGB obrázky, zobrazuje červený, zelený a modrý histogram položený na sobě. Lze tak v jednom pohledu posuzovat rozložení veškeré barevné informace.

Tlačítka Lineární/Logaritmický

Obrázek 12.16. Histogram nahoře je v logaritmickém režimu

Histogram nahoře je v logaritmickém režimu

Tato tlačítka určují, zda je histogram zobrazen s lineárním nebo logaritmickým měřítkem osy Y. Pro fotografie je obvykle lepší lineární režim. V případě obrázků obsahujících velké plochy jednolité barvy však často dominuje jeden sloupeček a ostatní zanikají. V takovém případě je užitečné logaritmické měřítko.

Nastavení rozsahu

Obrázek 12.17. Dialog s nastaveným rozsahem

Dialog s nastaveným rozsahem

Statistickou analýzu zobrazenou v dolní části dialogu lze omezit na určitý rozsah hodnot. Rozsah hodnot lze omezit třemi způsoby:

  • Kliknutím a tažením kurzoru přes histogram, od nejnižší po nejvyšší hodnotu požadovaného rozsahu.

  • Přetažením bílého a černého trojúhelníku pod histogramem.

  • Pomocí přírůstkových polí pod posuvníkem (levé pole pro dolní mez rozsahu, pravé pole pro horní mez rozsahu).

Statistiky

V dolní části dialogu jsou zobrazeny základní statistické údaje popisující distribuci hodnot ve vybraném rozsahu. Jedná se o průměr, standardní odchylku, medián vybrané části histogramu, počet pixelů v obrázku, počet pixelů, jejichž hodnoty spadají do vybraného rozsahu, a procento těchto pixelů.