5.6. Camins i text

Figura 7.14. Text convertit en camí

Text convertit en camí

Text convertit en camí i després transformat amb l'eina perspectiva.

Text convertit en camí

El camí anterior, traçat amb un pinzell difús i després mapejat, utilitzant el filtre Mapa de degradat amb el degradat «Yellow Contrast».


Un element de text creat amb l'eina Text es pot transformar en un camí utilitzant l'ordre Camí des del text en el menú contextual de l'eina Text. Això pot ser útil per a diversos propòsits, com ara: