2.4. Δημιουργία αρχείων HTML

Όταν τα αρχεία XML έχουν επικυρωθεί, εκτελέστε make html-en. Η δημιουργία αρχείων HTML είναι σημαντική για να έχετε νια ιδέα για το τι θα δουν οι χρήστες. Θα σημειώσετε προφανώς κάποιες βελτιώσεις για να γίνουν στο XML αρχείο σας.

Μπορείτε να κάνετε ένα πρόχειρο HTML (όταν ο φάκελος xml/en έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της επικύρωσης) για ένα μοναδικό πηγαίο αρχείο xml, εκτελώντας, παραδείγματος χάρη, την εντολή make preview-xml/en/path-to-file.xml. Αυτό δημιουργεί το αρχείο draft.html στον φάκελο html.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το yelp και να εκτελέσετε yelp file:///your-file.xml.