2.17. Αντιγραφή θέσης εικόνας

You can access this command from the main menu through FileCopy Image Location.

Αυτή η εντολή αντιγράφει τη διαδρομή της εικόνας στο πρόχειρο. Έτσι, μπορείτε να την επικολλήσετε σε κείμενο.