9.4. Γράφημα GEGL

9.4.1. Επισκόπηση

Δεν δουλεύει.

9.4.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΓενικάΓράφημα GEGL....

9.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.184. Επιλογές «χάρτη απόστασης»

Επιλογές «χάρτη απόστασης»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

pipeline

Here you can add one or more GEGL operations that will be performed on the active layer.