8.12. Αντιστροφή

Η εντολή Αντιστροφή αντιστρέφει όλα τα χρώματα εικονοστοιχείων και τιμών φωτεινότητας (brightness) στην τρέχουσα στρώση, σαν να μετατρεπόταν η εικόνα σε αρνητική. Οι σκοτεινές περιοχές γίνονται φωτεινές και οι φωτεινές περιοχές γίνονται σκοτεινές. Αποχρώσεις αντικαθίστανται από τα συμπληρωματικά τους χρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες για τα χρώματα, δείτε την είσοδο στο γλωσσάρι για Χρωματικό πρότυπο.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Μη συγχέετε αυτήν την εντολή με την εντολή Αντιστροφή επιλογής.

8.12.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ColorsInvert.

8.12.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.147. Εφαρμογή «Αντιστροφή χρωμάτων»

Εφαρμογή «Αντιστροφή χρωμάτων»

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή «Αντιστροφή χρωμάτων»

Μετά την αντιστροφή των χρωμάτων