7.15. Επιλογή της ανώτατης στρώσης

Η εντολή Επιλογή κορυφαίας στρώσης κάνει την κορυφαία στρώση στη στοίβα ενεργή στρώση για την εικόνα και την επισημαίνει στο διάλογο στρώσεων. Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη η κορυφαία στρώση στη στοίβα, αυτή η είσοδος μενού είναι απενεργοποιημένη.

[Σημείωση] Σημείωση

Σημειώστε ότι στην τυπική μορφή αγγλικού πληκτρολογίου Windows, η προεπιλεγμένη συντόμευση πληκτρολογίου Home δεν αναφέρεται στο πλήκτρο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, αλλά στο άλλο πλήκτρο Home στην ομάδα των έξι πλήκτρων στα αριστερά του αριθμητικού πληκτρολογίου.

7.15.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerStackSelect Top Layer,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Home.

Ή απλά πατήστε στο όνομα στρώσης στο διάλογο στρώσεων.