7. Το μενού «Στρώση»

7.1. Εισαγωγή στο μενού «στρώση»

Σχήμα 16.89. Τα περιεχόμενα του μενού «στρώση»

Τα περιεχόμενα του μενού «στρώση»

Οι εντολές του μενού Στρώσεις επιτρέπουν την εργασία με Στρώσεις.

In addition to accessing the Layer menu from the main menu and by right-clicking on the image window, you can work on layers by opening the Layer dialog and, for example, change layer transparency and visibility, create new layers and layer groups, add a layer mask, merge or duplicate layers. This dialog also has a right-click context menu with mostly the same commands as shown in the main Layer menu.

[Σημείωση] Σημείωση

Besides the commands described here, you may also find other entries in the menu. They are not part of GIMP itself, but have been added by third-party plug-ins. You can find information about the functionality of a plug-in by referring to its documentation.