4.14. Αφαίρεση οπών

Αυτή η επιλογή αφαιρεί τις οπές μιας επιλογής. Οι οπές είναι περιοχές χωρίς επιλογή ή μερικώς επιλεγμένες στην επιλογή.

4.14.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through SelectRemove Holes.

4.14.2. Παράδειγμα αφαίρεσης οπών

Σχήμα 16.36. Μια επιλογή και ο επεξεργστής επιλογής

Μια επιλογή και ο επεξεργστής επιλογής

Επιλογή χρησιμοποιώντας το εργαλείο ασαφούς επιλογής.

Μια επιλογή και ο επεξεργστής επιλογής

Ο επεξεργαστής επιλογής εμφανίζει πολλές οπές.


Σχήμα 16.37. Εφαρμοσμένη αφαίρεση οπών και ο επεξεργαστής επιλογής

Εφαρμοσμένη αφαίρεση οπών και ο επεξεργαστής επιλογής

Εφαρμοσμένη αφαίρεση οπών.

Εφαρμοσμένη αφαίρεση οπών και ο επεξεργαστής επιλογής

Οι οπές εξαφανίστηκαν.