4. Το μενού «Επιλογή»

4.1. Εισαγωγή στο μενού «Επιλογή»

Σχήμα 16.23. Τα περιεχόμενα του μενού «Επιλογή»

Τα περιεχόμενα του μενού «Επιλογή»

This section explains the commands on the Select menu of the main menu.

[Σημείωση] Σημείωση

Besides the commands described here, you may also find other entries in the menu. They are not part of GIMP itself, but have been added by third-party plug-ins. You can find information about the functionality of a plug-in by referring to its documentation.