8.26. Σύνθεση

8.26.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.200. Παράδειγμα για την εντολή «Σύνθεση»

Παράδειγμα για την εντολή «Σύνθεση»

Αποσυνθεμένη εικόνα (αποσύνθεση RGB)

Παράδειγμα για την εντολή «Σύνθεση»

Εφαρμογή «Σύνθεσης»


This command constructs an image from several grayscale images or layers, for instance from extracted RGB, HSV, etc. components. You can also build an image from grayscale images or layers created independently.

8.26.2. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through ColorsComponentsCompose…. It is enabled if your image is grayscale.

8.26.3. Επιλογές

Σχήμα 16.201. Επιλογές εντολής «Σύνθεση»

Επιλογές εντολής «Σύνθεση»

Σύνθεση καναλιών

Here you can select the color space to be used: RGB, HSV, etc. The available options are described in the Decompose command.

Αναπαράσταση καναλιού

Allows you to select which layer or image will be used for each channel. You may use this option, for example, to exchange color channels:

Σχήμα 16.202. Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Αποσυνθεμένο σε στρώσεις

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Αναπαράσταση εφαρμοσμένου καναλιού

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Σύνθετη εικόνα


Τιμή μάσκας: Αντί για επιλογή μιας στρώσης ή μιας εικόνας για δημιουργία καναλιού, μπορείτε να δώσετε στο κανάλι μια τιμή από 0 έως 255. Αλλά σημειώστε ότι τουλάχιστον ένα κανάλι πρέπει να διαμορφωθεί από μια στρώση ή εικόνα.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

If you use different settings in Compose than when you used Decompose, for instance an image decomposed to RGB then re-composed to LAB, you will get interesting color effects. Test it!