6.36. Προβολέας μεταδεδομένων

Προβολή μεταδεδομένων Exif, IPTC, XMP.

Σχήμα 16.87. Ο διάλογος «Προβολέας μεταδδομένων»

Ο διάλογος «Προβολέας μεταδδομένων»

6.36.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

You can access this submenu from the main menu through ImageMetadataMetadata Viewer.

6.36.2. Επιλογές του «Προβολέα μεταδεδομένων»

Τρεις καρτέλες: