6. Το μενού «Εικόνα»

6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.54. Τα περιεχόμενα του μενού «Εικόνα»

Τα περιεχόμενα του μενού «Εικόνα»

Το μενού Εικόνα περιέχει εντολές που χρησιμοποιούν ή επηρεάζουν τη συνολική εικόνα κατά κάποιο τρόπο, όχι μόνο την ενεργή στρώση ή κάποιο άλλο ειδικό κομμάτι της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Besides the commands described here, you may also find other entries in the menu. They are not part of GIMP itself, but have been added by third-party plug-ins. You can find information about the functionality of a plug-in by referring to its documentation.