13.13. Παράθεση

13.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.311. Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή φίλτρου παράθεσης

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή φίλτρου παράθεσης

Αρχική εικόνα

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή φίλτρου παράθεσης

(Μειώσαμε το μέγεθος της εικόνας εξεπίτηδες)


Αυτό το φίλτρο κάνει πολλά αντίγραφα της αρχικής εικόνας, στο ίδιο ή μειωμένο μέγεθος, σε μια μεγαλύτερη (νέα) εικόνα.

13.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersMapTile….

13.13.3. Επιλογές

Σχήμα 17.312. Επιλογές φίλτρου «παράθεσης»

Επιλογές φίλτρου «παράθεσης»

Παράθεση σε νέο μέγεθος

New width, New height

Input boxes and their arrow-heads allow you to enter the dimensions for the new image.

Η νέα εικόνα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αρχική. Αλλιώς, θα πάρετε μόνο μια εικόνα δείγματος. Διαλέξτε μεγέθη που είναι πολλαπλάσια των αρχικών μεγεθών εάν δεν θέλετε να έχετε κολοβές παραθέσεις.

New image

Keep this option checked to avoid modifying your original image.